Karjeras izglītība

KARJERAS IZGLĪTĪBA ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001
Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķis:

 • uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;
 • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
 • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
 • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām

Projekta īstenošanas laiks – 2016. g. 2. janvāris – 2022.g. 31. augusts

Īstenotājs – Valsts izglītības attīstības aģentūra

Sadarbības partneri:

 • pašvaldības;
 • profesionālās izglītības kompetences centri;
 • Valsts izglītības satura centrs.

________________________________________________________________________

Izglītības iestādē tiek organizētas:
grupu nodarbības , individuālās karjeras konsultācijas, organizējot pasākumus izglītojamiem un vecākiem.

pedagogs karjeras konsultants (PKK): Iluta Apsīte

Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra Karjeras izglītības programmu SKATĪT ŠEIT

__________________________________________________________________________

1. Nacionālā izglītības iespēju datu bāze – http://www.niid.lv/   

2. Virtuāla profesiju pasaule – http://www.profesijupasaule.lv/lv/news

3. Valsts izglītības attīstības aģentūra – http://viaa.gov.lv/lat/

​Skolotājiem – http://viaa.gov.lv/lat/macibspeki/merkgrupas_skolotaji/

Skolēniem – http://viaa.gov.lv/lat/skoleni/skoleni/

5. Europass dokumenti (CV, motivācijas vēstule)
https://europass.cedefop.europa.eu/lv/documents 

6. Nodarbinātības valsts aģentūra – http://www.nva.gov.lv/

7. Karjera – http://www.nva.gov.lv/karjera/

8. Profesiju aprakstu katalogs/ profesiju standarti un profesiju klasifikators – http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=10&mid=118

9. Informācija par visu līmeņu studijām un atbilstošām programmām – http://www.uzdevumi.lv/school

10. EK Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls. www.izmpic.gov.lv profesionālā izglītība; profesiju standarti – http://euroguidance.eu/

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns mācību gadam

Izglītības iestāde/es un mērķauditorijaRīgas 1. pamatskola-attīstības centrs, 1.-9.klases, arodklases, darba iemaņu klases
vārds, uzvārdsIluta Apsīte
Plānoto darbību realizēšanas laiks  Metodiskais darbs (darbs pilnveidotā mācību satura īstenošanā, materiālu izstrāde utml.)  Individuālo karjeras konsultāciju un grupu nodarbību nodrošināšana izglītojamajiem    Izpētes un informatīvais darbsDarbs ar izglītojamo vecākiem
AUGUSTSKarjeras atbalsta pasākumu plāna izveide. Saskaņošana ar Skolas vadību un pedagogiem ped.pad.sēdē. Izglītības iestādes pedagogu informēšana par aktualitātēm karjeras izglītībā (gada tēma u.c.).6.klase un 7.klase –Ko es gribu:-intereses,-vērtības,-vēlmes. 8.klase – Ko es varu:-spējas,-prasmes, -zināšanas,-personības īpašības. 9.klase- Karjera un dzīve. Izglītība.-Valsts izglītības attīstības aģentūras materiālu (darba lapu) atlase (no 100 KAA metodiskajiem materiaiem).Skolas mājas lapā informācijas ievietošana.
SEPTEMBRISKarjeras izglītības programmas aktualizēšana, iekļaušana audzināšanas programmā – tēmu aplūkošana klases stundās. Sarunas ar pedagogiem par ieteikumiem karjeras pasākumu integrēšanai mācību saturā.Darba pasaules. – Individuālas konsultācijas 7.- 9. klašu skolēniem pēc pieprasījuma. Mācību rudens ekskursiju organizēšana skolēniem.Informācijas par karjeras attīstības atbalsta aktualitātēm skolas mājas lapā un e-klasē atspoguļošana. Rudens mācību ekskursijām maršrutu, informatīvo materiālu sagatavošana grupu atbildīgajiem pedagogiem.e-klases pastā vecāku informēšana par Dienas centa ekskursijas apmeklēšanu pavasarī.
OKTOBRISInformācijas apkopošana par absolventu tālāko izglītību, nodarbinātību, profesijas virziena izvēli – sadarbojoties ar klašu audzinātajiem.  Karjeras nedēļas pasākumi (plānošana, organizēšana). – Mācību ekskursiju organizēšana arodklašu skolēniem.   Vecāku informēšana par iepazītos ar  Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbību (SIVA). Projekts RAITI
NOVEMBRISKlašu audzinātājiem seminārs ar Valsts Nodarbinātības aģentūras pārstāvjiem par cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanu darba tirgū. -Darba pasaules iepazīšana. Ko dara attiecīgās profesijas pārstāvis. Tikšānās ar profesiju pārstāvjiem, lai iepazītu viņu darba ikdienu un uzzinātu, kādas prasmes un personības īpašības palīdz šo profesiju pārstāvjiem būt darba tirgū.    Individuālas konsultācijas 7.- 9. klašu skolēniem pēc pieprasījuma. Ekskursijas organizēšana.Skolēnu vecāku informēšana par SIVA darbību un projektu RAITI. 
DECEMBRISPiedalīšanās Valsts izglītības satura centra organizētā tiešsaistes seminārā.  Ziemassvētku pasākumi, skatuves māksla, skolas dekorēšana, labdarības akcijas. Radošums un sadarbība – nozīmīga karjeras prasme.Skolēnu darbu izstāde. Vecākiem informācijas nosūtīšana un apkopošana par pavasara izbraukumu uz Dienas centru. 
JANVĀRISPriekšmetu skolotāju informēšana par mācību stundās tematu integrēšanu 2.,3.arodklases izglītojamajiem uzsākot kvalifikācijas praksi par: darba pārrunām, interviju, CV izveidošana.2.,3.arodklases izglītojamajiem saistībā ar dokumentu sakārtošanu stājoties turpmākajās mācību iestādēs vai uzsākot darba gaitas. Valsts Nodarbinātības aģentūras pieejama informācija. NIID. CV izveidošanaInformācijas par karjeras attīstības atbalsta aktualitātēm skolas mājas lapā un e-klasē atspoguļošana.   Attālināta saziņa ar darba devējiem par turpmākajām darba iespējām. Informācijas nosūtīšana par darba iespējām vasarā. ,,Rīgas meži,,McDonalds.Arodklases skolēnu vecāku informēšana par kvalifikācijas praksi.
FEBRUĀRISPriekšmetu skolotāju informēšana par mācību stundās tematu integrēšanu 2.,3.arodklases izglītojamajiem uzsākot kvalifikācijas praksi par: darba pārrunām, interviju, CV izveidošana.Individuālas konsultācijas arodklašu skolēniem pēc pieprasījuma. 9.klases skolēnu vecāku informēšana par turpmākajam skolēna gaitām.
MARTS Individuālas konsultācijas arodklašu skolēniem pēc pieprasījuma.  Došanās uz ,,Rūpju bērnu,,. Informācijas apkopošana par sociālām garantijām pēc izglītības iestādes.Izbraukums ar vecākiem uz  Dienas centu.
APRĪLIS Individuālas konsultācijas arodklašu skolēniem pēc pieprasījuma.  
MAIJSBrīvdabas muzejā pasākuma organizēšana.Izteiksmīgās runas konkurss- radošums un sadarbība – nozīmīga karjeras prasme.Individuālas konsultācijas arodklašu skolēniem pēc pieprasījuma. Izbraukums ar pedagogiem uz Dienas centru ,,Cerību spārni,,
JŪNIJS  Attālināta saziņa ar darba devējiem par turpmākajām darba iespējām. Informācijas nosūtīšana par darba iespējām vasarā.Individuālas pārrunas ar vecākiem par izglītojamo tālākizglītības iespējām. 06.06. tikšanās ar jaunuzņemtajiem 1.klases izglītojamo vecākiem.

____________________________________________________________________________________________

Absolventi

skatīt prezentāciju “Atbalsts jauniešiem ar dažādām izglītības vajadzībām pēc pamatskolas beigšanas,,

Skolēni, kuri absolvējuši pamatizglītības programmu, kods 21015811, lielākā daļa turpina izglītību Rīgas 1.pamatskolas- attīstības centra profesionālās pamatizglītības programmā. Tomēr ir arī skolēni, kuri izvēlas mācīties citās izglītības iestādēs. Kā, piemēram, Rīgas 3. arodskola, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Rīgas valsts tehnikums, Rīgas Reinholda Šmēlinga vsk., Smiltenes tehnikumā, Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā, Rīgas 2. pamatskola-attīstības centrs, Rīgas 3.pamatskola-attīstības centrs, Kandavas tehnikums.
Absolventi pēc profesionālās pamatizglītības programmas absolvēšanas lielākā daļa turpina izglītību SIVA, Rīgas Valsts tehnikumā, Jelgavas Amatu vsk., Rīgas 1.tālmācības vsk. Bet ir absolventi, kuri izvēlas strādāt algotu darbu. Visbiežāk darbu atrod tādos uzņēmumos, kā Maxima, Rimi, veikalā SPAR, picērijās, automazgātuvēs, celtniecības uzņēmumos, ātrās ēdināšanas restorānos Mc Donalds, kebabnīcās. Pārsvarā tās ir t.s. vienkāršās profesijas, maz atalgots darbs.
Analizējot datus par trim mācību gadiem redzam, ka pašreiz mājā uzturās 3 skolēni, kuri ir absolvējuši aroda programmu un ieguvuši 1.līmeņa profesionālo kvalifikāciju.Izglītojamie, kuri absolvējuši darba iemaņu klases, izglītības programmas kods 21015911, lielākoties apmeklē dienas centrus Rīgā, Siguldā, Mārupē, Ķekavā, Kauguros, Ogrē, Ikšķilē, vai atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centros.
Skatoties uz datiem, trīs pēdējo mācību gadu griezumā, pieci absolventi (izglītības programmas kods 21015911) diemžēl uzturas mājās.

______________________________________________________________________________

2024___________________________________________________________________________________

Šī gada 19.martā dir. vietn. I.Apsīte organizēja tikšanos izglītojamo vecākiem ar sociālo darbinieku ISRP «Cerību krasts» Ģimenes asistentu koordinatori Inesi Levāni . Apmeklējot iepazināmies ar Dienas aprūpes centra darbību. Uzzinājām, ka klienti apgūst un saņem: pašaprūpes prasmes (ģērbties, tualete, higiēna, rūpes par savām lietām, izskatu); sociālā darbinieka pakalpojumus (konsultācijas, problēmu risināšana); sociālo prasmju uzlabošanu (komunikācija, orientēšanās soc.vidē, sabiedrisko iestāžu, veikalu  apmeklēšana); kognitīvo prasmju saglabāšanu (lasīšana, rakstīšana, matemātika, galda spēles, attīstošas spēles, tematiskās nodarbības); rokdarbus (šūšana, aušana, filcēšana u.c.); mākslu (zīmēšana, krāsošana, veidošana); grozu pīšanu u.c. Uzzinājām par dienas aprūpes centra aktivitātēm. Pastāstīja tuvāk par  specializētajām darbnīcām. Kā arī pastāstīja par grupu dzīvokļiem/ mājam. Vecāki saņēma atbildes par kārtību kā saņemt šos pakalpojumus.  Paldies Dienas centra darbiniekiem par atvērtību, ieinteresētību un sirsnību, ko sniedza tikšanās reizē! Paldies kolēģiem metodiķiem I.Siliņai un E.Brazil – Bērziņai par atbalstu.

__________________________________________________________________________________________

7.februārī 2024.gadā karjeras pasākumu ietvaros notika arodklašu skolēniem un 9.klases skolēniem grupas konsultācija Zoom platformā, ko vadīja Agnese Metuzāle no Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālās filiāles Klientu apkalpošanas centra karjeras konsultante par ,,Sagatavošanos darba intervijai,,. No marta 2.un 3.arodklases 11 skolēni uzsāk kvalifikācijas praksi uznēmumos – šiem skolēniem ir pirmā darba gaitu pieredze, līdz ar to šī ir noderīga informācija.

___________________________________________________________________________________________

6.decembrī 2023. gadā Valsts izglītības satura centra organizēts tiešsaistes seminārs.

Ar informāciju dalijās:

 •  Valsts izglītības attīstības aģentūras Karjeras atbalsta un informācijas nodaļas eksperte Dita Muravjova pastāstīs, kur meklēt un kā atrast informāciju par profesionālās izglītības iespējām pēc 9. un 12. klases skolēniem ar speciālajām vajadzībām, kā arī sniegs informāciju par digitālajiem resursiem, karjeras izvēles testiem un to nozīmi skolēnu karjeras izglītības veicināšanā.
 • Rīgas 1. pamatskolas-attīstības centra direktora vietniece, pedagoģe karjeras konsultante Iluta Apsīte iepazīstinās ar labās prakses piemēriem par karjeras izglītības programmas iekļaušanu mācību un audzināšanas darbā skolēniem ar speciālām vajadzībām, kā arī dalīsies pieredzē par jaunas mācīšanās veidiem un organizācijas formām, kas sekmē skolēnu karjeras prasmju veidošanos.

Saite uz semināra tiessaistes ierakstu: https://fb.watch/oORa7WhesQ/

___________________________________________________________________________________________

2023. gada 30.novembrī mūsu skolas svinību zālē tika organizēts Rīgas valsts pilsētas pašvaldības skolu pedagogu karjeras konsultantu karjeras attīstības atbalsta pasākums “Koučinga instrumentu un metaforisko kartīšu izmantošana pedagoģiskajā darbā un karjeras konsultācijās”.

Mērķis un uzdevumi bija papildināt pedagogu karjeras konsultantu zināšanas un praktisko pieredzi par koučinga dažādu tehniku un metaforisko kartīšu izmantošanu individuālajās karjeras konsultācijās un darbā ar grupām.
Dalībnieki bija Rīgas pašvaldības pedagogi karjeras konsultanti.
Pasākuma gaitā karjeras konsultati uzzināja par uzdošanas tehniku, jautājumu veidiem un to izmantošanas dažādību. Metaforu un attēlu nozīmi individuālajās un grupu konsultācijās. Metaforisko kartīšu izmantošana ar un bez koučinga tehnikām. Metaforisko kartīšu “Tarakāni” izmantošanu darbam grupās un individuāli. Pasākumu vadīja profesionāls integrālais koučs, kartīšu veidotāja Joanna-Kristīne Golubeva. Tāpat arī uzzinājām par grāmatas “Koučinga tehnikas” izmantošanas veidi, tips&tricks kā izmantot.

___________________________________________________________________________________________

Karjeras izglītības pasākums uz Getliņiem

Trešdienas pēcpusdienā 2023.gada 18.oktobrī divas arodklases devās uz Getliņu atkritumu poligonu. Izbraucām ar 47.autobusu. Ceļā pavadījām gandrīz stundu. Laiks šajā trešdienā bija saulains un patīkams. Getliņos mūs sagaidīja gids, kurš mums īsumā pastāstīja par ekskursijas gaitu. Uztaisījām kopīgo bildi, uzvilkām speciālās atstarojošās vestes un devāmies apskatīt poligonu.

Pirmais objekts bija svari, tie svēra smagās automašīnas ar atvestajiem atkritumiem. Jāsaka, ka šīs automašīnas poligonā kursēja nepārtraukti. Tāpat šos atkritumus drīkst vest arī privātpersonas. Pie svariem bija arī radiācijas mērītājs, tas lai poligonā netiktu ievesti radioaktīvi atkritumi.

Tālāk mēs apskatījām atkritumu pārstrādes cehus, tur atkritumus šķiroja robotizēta tehnika. Mēs uzzinājām, ka atkritumu maisiņus labāk izmest atvērtus, jo poligonā tie tāpat ir jāver vaļā un tas prasa lieku laiku. Pie šiem cehiem ir izveidoti lieli dīķi, kuri savāc netīro ūdeni, kas rodas no atkritumiem. Šo ūdeni pārstrādā un jāatgriež atpakaļ Rīgas ūdens apgādei.

Poligona teritoriju klāj milzīgi pārstrādātu atkritumu kalni, kuri pārklāti ar biezu māla kārtu, ziemā tur droši vien varētu slēpot. Uzzinājām, ka poligona teritorija pietiks vien vairs 5 gadiem, tāpēc tiek meklēts risinājums – meklē jaunu vietu poligonam (ne Getliņos).

Šis poligons sevi nodrošina gan ar elektrību, gan ar siltumu. Lai siltums neietu zudumā, tika uzceltas siltumnīcas, kurās audzē tomātus, gurķus un nokarenās puķes. Šos augus apputeksnē kamenes (bites esot agresīvākas – var iedzelt, dzīvo mazāk un strādā divas reizes lēnāk, tāpat bites vēdināšanas laikā var aizlidot no siltumnīcas). Kamenes dzīvo turpat siltumnīcā speciāli uzbūvētos būros. Siltumnīcā augiem ļoti seko, tomāti nedrīkst būt vairāk par trim uz ķekara, gurķiem nepieciešams speciāls apgaismojums.

Stundas ilgā ekskursija pagāja vienā mirklī, skolēniem bija daudz dažādi jautājumi, ekskursijas beigās par piemiņu katrs tika pie magnētiņa.

Skolotājs Guntis Skuja

____________________________________________________________________________

No 16.-22.oktobrim KARJERAS NEDĒĻAS tēma ,,Prasmes Tavai karjerai,,.

Nedēļā bija pasākumi gan skolēniem, gan vecākiem un skolotājiem.

Pasākums vecākiem un skolotājiem
Prasmes tiek definētas kā spēja efektīvi pielietot savas zināšanas darbībā. Par caurviju prasmēm – Skola 2030 materiālos. Karjeras vadības prasmju resursi pieejami: https://euroguidance.viaa.gov.lv/mod/book/view.php?id=63&chapterid=921 (infografika);https://euroguidance.viaa.gov.lv/mod/book/view.php?id=63&chapterid=934  ;  https://youtu.be/HAdeENyW5oc (video) https://youtu.be/ALHxJPnr19w; https://youtu.be/LQQUyxDtLME; https://youtu.be/3St5xJNa1Zw (video par prasmēm profesijās)

Pasākumi skolēniem

9.a klases un arodklašu skolēnu tikšanās ar uzņēmēju Daniela Miķelsone-Gretere, kura vecāku un draugu mudināta izveidoja uzņēmumu,,Vanilla Catering,,. Par organizāciju, izvirzītajām prasībām uzņēmumu darbiniekiem dalijās arī uzņēmuma darbiniece.

Konkurētspējīgas prasmes – tiešsaistes nodarbība skolotājiem, karjeras speciālistiem un vecākiem. Tas pieejams būs Facebook tīklā. Vada: mg.sc.edu. Agnese Metuzāle, karjeras konsultante, Karjeras attīstības atbalsta balvas 2023 laureāte. Tiešraide plkst. 18.30

17.oktobrī “Attīsti personīgās prasmes!” plkst.13:00   ar Speciālās Olimpiādes Pasaules Vasaras  spēles olimpiešiem: Eduardu Lujāni, Viktoru Jadrēviču, Ralfu Bahmani, treneri Lailu Lapiņu. Skolēni pastāstīja par redzēto Vācijas pilsētā Berlīnē, kur norisinājās spēles.

 Tikšanās Vērmaņdārzā ar SIA ,,Rīgas meži,, daļas ,,Dārzi un parki,, Rīdzenes iecirkņa darbiniekiem – dārzniekiem, dārza palīgiem, komunālās tehnikas strādniekiem.


Iepazīšanās ar uznēmuma SIA ,,Daiļrade RC,, darbību.

3.a (75, 94 kg), 4.a (45, 64 kg) un 6.a (17,98 kg) klases skolēni, kuri bija ar vecākiem savākuši visvairāk zīles, devās uz Limbažu kazu saimniecību ,,Virbotnes,,. Tur viņiem pastāstīja par saimniecību, kazu audzēšanu un cienāja ar kazas piena saldējumu. Skolotāja Inese Roze skolēniem pastāstīja par pilsētu Limbaži.

Kā arī skolēni noklausijās Rīgas Domes Labklājības Departamenta SIA ,,OnPlate,, nodarbību par ,,Mūsu zobu higiēnu,, . 

______________________________________________________________________

Rīgas valsts pilsētas pašvaldības skolu karjeras atbalsta koordinatoru un pedagogu karjeras konsultantu pieredzes apmaiņas brauciens
Karjeras atbalsts Rīgas skolu skolēniem ar īpašāmvajadzībām

27.septembrī devamies ar skolas sociālo pedagogu I.Siliņu uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA) Dubultu prospekts 71, Jaundubulti, Jūrmalā.Iepazīnāmies ar Sociālās integrācijas valsts aģentūras mācību, rehabilitācijas telpām, darbiniekiem. Uzzinājām SIVA profesionāļu pieredzi darbā ar dažādu grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veiksmīgas sadarbības piemēriem ar skolām Latvijā, kā arī par pieredzi profesionālās piemērotības noteikšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un idejām sadarbības veidošanai.
Iegūta informācija tika sniegta izglītības iestādes pedagogiem un izglītojamo vecākiem. Tika nosūtīts informatīvs materiāls par projekta RAITI īstenošanu.

______________________________________________________________________

KARJERAS NEDĒĻA

No 27.- 31. martam skolā risinājās Karjeras nedēļa. Izinošie pasākumi skolēniem tika organizēti ieraugot, ka katras zināšanas ko iegūstam skolā – noder turpmākā dzīvē. Katrs darbs, katra profesija ir cienāma un vajadzīga. Skolēni internāta grupu laikā skatījās izglītojošas filmas par prasmi sadarboties komandā, par cieņpilnu attieksmi pret līdzcilvēku, par spēju pieņemt, saprast atsķirīgo. Noskatoties skolotāji ar skolēniem dalījās redzētajā. Skolēniem bija iespēja izmantot digitālo mācību līdzekli ,,parprof.lv,,, lai iepazītu profesijas.

Skolas svinību zālē skolēni tika aicināti uz pasākumu ,,Uzmini – kas es esmu?,,. Viktorīnas laikā, ko vadīja skolotāja Elza Pūce, skolēni minēja – deju skolotājas, vetārsta, dārznieka un aerborista profesijas. Neatklājot profesiju nosaukumus, skolēni iepazinās un minēja pēc šo profesiju darba pienākumiem, darba apģērba, darba rīkiem, kas šie par profesiju parstāvjiem varētu būt. Pēc pasākuma skolēniem bija iespēja profesiju pārstavjus jautat par viņu darba ikdienu.

Pasākumā ,,Iepazīsti, atklāj savu Es,, skolēnus uzrunāja skolotāja Laima Zommere, kura vada Stila mācības pulciņu jau 6 gadu. Skolotāja pastāstīja skolēniem, kas ir mode, stils, meikaps, frizūra… Cik liela nozīmē dzīvē ir arējam izskatam, savstarpējai komunikācijai. Savā pieredzē par iegūto šajā pulciņā dalījās bijušie absolventi.

Izstādē ,,Mans brīvais laiks,, skolēni iepazina hobijus, aizraušanos, intereses, ko skolotāji un tehniskie darbinieki dara pēc darba skolā. Skolēni tika aicināti piedalīties izstādes atklāšanā. Skolotāja Aija Ēce stāstīja par kuratora profesiju. Skolotāja Elza Balčūna dalījās ar savu aizraušanos pēc darba – dziedāšanu un ģitāras spēli, ko arī pasākumā demonstrēja.

Paldies visiem skolotājiem par iesaistīšanos pasākumā. Paldies par tehnisko nodrošinājumu skolotājiem – Aināram Beitikam un Gundaram Ogam, jo šos pasākumus skolēni, kuri nebija svininību zālē, varēja vērot tiešsaistē.

IEPAZĪSTI PROFESIJAS

9.klases skolēni 2023. gada 13.februārī iepazina fotogrāfa profesiju. Skolotājs Ainārs Beitiks pastāstīja, ka skolas laikā apmeklējis fotografēšanas nodarbības. Šīs zināšanas un prasmes ir noderējušas visas dzīves garumā. Skolēni uzzināja par dažādām digitālajām ierīcēm, kuras var izmantot fotografēšanai. Foto kamera ar maināmo objektīvu, viedo telefonu un planšetdatoru. Katrai no šīm iekārtām ir savas priekšrocības un ierobežojumi. Vislielāko interesi izraisīja profesionālā foto kamera ar kuru iespējams pievilkt (piezūmot) attēla detaļas. Skolēni nosauca profesijas, kurās nepieciešams fiksēt attēlus.

Skolas skolēniem pēc ilgāka laika bija iespēja tikties klātienē ar profesiju pārstāvjiem. 2022. gada 20.oktobrī 9.klases skolēni devās pie pavāra Normunda Baranovska.
,,Ja virtuvē tev patīk pieturēties pie pārbaudītām vērtībām, un vēlies, lai tavs ēdiens būtu īpaši gards, uzticies Normundam. Viņš piešķirs tavām jau ierastajām receptēm jaunas garšu notis, lai tās vienmēr izdotos perfektas, ,, tā uzskata Normunds, kurš ar skolēniem pārrunāja savas dzīves gaitas, kas ievirzīja tagadējā profesijā. Normunds dalījās pieredzē, kādām rakstura iezīmēm vajadzētu būt, kā savu darbu plānot, kāda izglītība nepieciešama un kādas ir darba iespējas. Baranovskis bija sagatavojis prezentāciju, kā arī skolēni varēji katrs iejusties šajā profesijā.

No 5.-9.klasei un arodklašu skolēni tikās ar Elvi Vīgantu. Viņš pastāstīja par savām gaitam pēc skolas. Dalijās par to, ko viņam devusi ir skola, ko ieguvis interešu izglītības nodarbībās un kāds pielietojums, ko dod apgūtāszināšanas mācību priekšmetos. Elvis uzrunāja skolēnus un veidoja pozitīvu diskusiju. Pastāstīja arī par savu pieredzi darba vietās. Par komunikāciju ar darba biedriem, pienākumiem un atbildību. Tā bija pozitīva, iedvesmojoša un patīkama tikšanās ar Elvi.


Karjeras izglītībā pieredzes apmaiņa

2022. gada 26. maijā Rīgas 1. pamatskolā – attīstības centrā viesojās projekta “ACADEMIA MOBILITY EXPERIENCE” tīkla ietvaros dalībnieki no Vācijas, Spānijas un Zviedrijas, lai uzzinātu par karjeras izglītību izglītības iestādē.

Par izglītības iestādes darbību pastāstīja iestādes direktore L.Lapiņa, par karjeras konsultācijas sniegšanu skolēniem ar īpašām vajadzībām un atbalstu vecākiem pieredzē dalījās pedagogs karjeras konsultants I.Apsīte, izglītības metodiķe I.Siliņa pastāstīja par izglītības iestādes izglītojamo iekļaušanos darba tirgū. Izglītības metodiķe V.Cibiņa parādija mācību telpas, demonstrēja aprīkojumu. Par turpmākajām skolēna iespējām pēc izglītības iestādes beigšanas informāciju sniedza Dienas aprūpes centra ,,Cerību tilts,,  centra vadītāja I. Levāne.

Rīgas 1. pamatskolā – attīstības centrā projekts karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs tiek īstenots sesto gadu. Šāda štata vienība skolā iepriekš nebija. I.Apsīte izglītības iestādē kā pedagogs karjeras konsultants darbojos trīs gadus. Darba slodze, noteiktais stundu skaits nedēļā, ir atkarīgs no skolēnu skaita izglītības iestādē. Kā pedagogs karjeras konsultants iestādē var strādāt, ja iegūta attiecīga izglītība.

Šajā projektā iesaistītas visas klases ņemot vēra skolēna spējas un vajadzības.

Projekta finansējums deva iespēju organizēt izglītojošus pasākumus izglītības iestādē un ārpus tās.

Šobrīd izglītības iestādē tiek organizēti pasākumi no projektiem: ,,Latvijas Skolas Somas,, , interešu izglītības pasākumu organizēšana ar RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldes Interešu un sporta izglītības nodaļu, īstenoti Erasmus+ projekti. Pasākumi sniedz papildus zināšanas gan skolēniem, gan skolotājiem.

Mūsu mērķis – sagatavot skolēnu patstāvīgai dzīvei. Izglītības iestādes vīzija: sakārtotā vidē uzlabota dzīves kvalitāte.

Karjeras izglītības programma iekļauta mācību un audzināšanas procesā. 

Ikdienā katrā mācību priekšmetā ir integrēti karjeras izglītības jautājumi. Par karjeras izglītību pieejamā informācija ir skolas mājas lapā, kur ir: karjeras izglītības programma, pieejamie interneta resursi – saistīti ar karjeras izglītību, kas noder gan skolēniem viņu vecākiem, gan arī skolotājiem.

Sadaļa ,, Iepazīsti profesijas skolā,, ir no skolas avīzes ,,Ģertrūdes ziņas,, tapušo rakstu, kur intervijas snieguši izglītības iestādes darbinieki skolēnu pašpārvaldes skolēniem. Avīzē, kas iznāk reizi  divos mēnešos, ir apraksti par profesijām. Apraksti – skolēnu intervijas par darbinieku interesēm ārpusdarba.

Metodiskajā darbā tika veidota filma ,,Virtuves darbinieks,,. Radās doma veidot filmu – cik daudz ir jāzin un jāprot šī darba veicējam. Šīs profesijas pārstāvja darbs ir ikdienā ikvienam vajadzīgs. Filmā Irēna, izglītības iestādes virtuves darbiniece, pastāsta par veicamajiem darbiem, pienākumiem, atbildību, prasībām, kas jāievēro. Saite uz filmu: https://youtu.be/UF2Bom-PIkQ   Izglītības iestādes direktore – kādam jābūt šīs profesijas pārstāvim. Noskatoties šo filmiņu skolēns aizpilda izveidoto darba lapu.

Kāda ir izglītības iestādē pedagoga karjeras konsultanta rīcība konsultējot:

klašu skolēnu iepazīšana grupu nodarbībās, individuālo konsultāciju sniegšana -akcentu liekot uz skolēniem, kuri beigs skolu, informācijas sniegšana vecākiem – individuāli vai vecāku sapulcēs. Izmantoju: sarunas, lomu spēles, anketēšanu, amerikāņu profesora Dž. Holanda testa pielietošana. Grupu nodarbībās: prezentācijas, anketēšanu, darba lapas, spēle Karjeras kompass.

Kāds pētnieks ir teicis: ,,Ja vēlamies iegūt bagātāku kultūru, mums kopā jāveido tāda, kurā katra cilvēka dotībām atradīsies piemērota vieta,,.

Mēs pedagogi sniedzam atbalstu, lai skolēns varētu teikt: ,,Es tieku galā ar nelielu draugu palīdzību,,(Lenons un Makartnijs).

_____________________________________________________________________________

Seminārs ,,Karjeras kāre,,

2022. gada 6., 12., un 21.aprīlī notika semināra programma – meistarklases ,,Karjeras kāre,, sadarbībā ar LLU Mūžizglītības centru. Šī programma domāta, lai iedvesmotos un smeltos idejas sadarbībai. Apmeklējām un uzzinājām par Latvijas uzņēmumiem pārtikas, lauku un meža nozaru tēmām. Tika piedāvātas un sagatavotas 3 grupas – Kļava, Bērzs, Ozols. Katrai bija nedaudz atšķirīga programma. Katras grupas ievadnodarbībā tikāmies ar J. Pāvulēnu, kas dalijās zināšanās par  vecāku atbalstu karjeras attīstībā. Tika iepazīti: Dobeles dārzkopības institūts, Rāmkalni – pārtikas ražošana, tūrisms, viesmīlība, ZS Strazdi – lauksaimniecība, tūrisms un viesmīlība,  LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, LPKS Latraps – lielākais graudu kooperatīvs, SIA Milzu – bioloģiskās brokastis, SIA Laflora – kūdras ražošana, ZS Strazdi – lauksaimniecība, tūrisms un viesmīlība, LLU Meža fakultātes loma jauno speciālistu sagatavošanā, pieredzes stāsti: LVM Zemgales klientu centrs, Piparmētru namiņš Latvju saimnieces Lolitas Duges saimniecība, viss par un ap piparmētrām, Abgunstes muiža – lauku tūrisms, mākslas meka,   LLU Ainavu arhitektūras fakultātes loma jauno speciālistu sagatavošanā.  
Paldies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” organizatoriem par lieliski noorganizēto pasākumu.                                                                                                                                                                                                       

______________________________________________________________________________

IEPAZĪSTI PROFESIJAS

2020./2021. mācību gads ir aizsācies ar nosacījumiem un ierobežojumiem, kas piesardzības nolūkos mums visiem ir jāievēro. Nenotiek vairs kopīgas līnijas, kur uzzinājām par skolēnu aktivitātēm – sasniegumiem. Tadēļ radās doma no septembra mēneša izdot skolas avīzi ,,Ģertrūdes ziņas”. Avīzē tiek aprakstīti skolas pasākumi, aktualitātes, sasniegumi mācību un ārpusstundu darbā. Sadaļā ,,Iepazīsti profesijas” skolēnu pašpārvaldes darbonīši intervē kādu skolas profesijas pārstāvi.
2021./2022. mācību gadā skolas darbinieki dalās ar savām interesēm, vaļaspriekiem, ko dara ārpus sava darba laika.

Profesijas skolā

Vai Tu zini, cik profesijas ir skolā? Skola nebūt nav tikai skolotāji un direktors. Lai mūsu skolu sauktu par labu,  ar to vien nepietiek- nepieciešami, apkopēji, sociālie aprūpētāji, pavāri un vēl  un vēl…..

Tāpēc radās doma iepazīstināt Tevi ar to cilvēku darbu, kuri rūpējās, lai skolā būtu tīrs, visi justos paēduši un  drošībā.

Profesija skolā – VIRTUVES DARBINIEKS

Cik ilgi strādājat šajā profesijā?
Es šajā skolā strādāju, jau kopš 2007. gada, tā tad es jau pilnus 13 gadus strādāju šeit.

Kāpēc izvēlējāties šādu profesiju?
Es šo profesiju izvēlējos, jo man apmierina darba grafiks, vasarās brīvāks laiks. Kad bija man vēl meitiņa maza, tad viņai varēja veltīt vairāk laika.

Kādi ir galvenie pienākumi?
Galvenie pienākumi ir uzturēt virtuvi tīru un kārtīgu un palīdzēt pavāriem.  Nomizot, mazgāt dārzeņus. Mazgāt traukus.

Kādām rakstura īpašībām jāpiemīt strādājot šajā profesijā? Galvenais laba veselība, izturība,  daudz spēka un prasme sastrādāties un komunicēt ar cilvēkiem.

Kas ir tas kas  sniedz gandarījumu?
Gandarījumu sniedz labi paveikts darbs, ka viss ir padarīts.

Ko jūs ieteiktu jauniešiem, kas nākotni grib saitīt ar šo profesiju?
Es ieteiktu labi padomāt, jo šī profesija nav viegla, bet vajadzīga. Veiksmi!

Progesija – DAKTERIS KLAUNS

Ar ko mums saistās klauni, skolotāj Ainār Eidoni?

Ar cirku, jautrību, krāsainiem tērpiem un jokiem. Bet vai zini, ka ir klauni, kas strādā slimnīcās? Jā, tie nav parasti klauni, bet DAKTERI KLAUNI! Man šķiet, ka katram bērnam ir diezgan bailīgi nonākt slimnīcā, kur apkārt staigā baltos halātos tērpušies ārsti un tiek veiktas visādas ne visai patīkamas procedūras. Un tad nāk palīgā dakteri klauni. Viņiem ir īpašs uzdevums – veidot bērniem draudzīgu vidi slimnīcās. Klauni sadarbojas ar medicīnas personālu, palīdz bērniem un viņu vecākiem mazināt stresu un paātrināt izveseļošanos. Dakteris Klauns ir palīgs katram bērnam smagajos brīžos.

Mēs skolotāju Aināru pazīstam kā aktīvu skolotāju, kas ir audzinātājs 9.b klasei. Pasniedz sportu, organizē Olimpisko dienu un dažādus sporta pasākumus skolā un ārpus tās. Skolotājs Ainars ir ļoti muzikāls – piedalās dažādos projektos, muzicē gan solo gan kopā ar Latvijā zināmiem mūziķiem. Reti kurš skolas pasākums noris bez skolotāja skaistās balss un ģitāras spēles. Un vēl, viņš ir tētis savai burvīgajai meitiņai Patrīcijai.

Kā Tu nonāci Dakteros klaunos?

Darbs mani atrada pats! Nejauši internetā uzgāju rakstu un nolēmu uzrakstīt e-pastu Dr. Klauns biedrībai. Izturēju trīs atlases kārtas, izgāju sešu mēnešu apmācības kursu, kam sekoja divu mēnešu prakse un tad es kļuvu par Dr. Piču. —Kā Tu vispār līdz tam aizdomājies un saprati, ka tas ir Tavs? Strādājot skolā man bieži vien nākas improvizēt, lai motivētu vienu no audzēkņiem iesaistīties mācību procesā. Viena no skolotājām, vērojot manu improvizāciju no malas, atzina, ka tas man liek izskatīties pēc klauna. Šis mans skolnieks, kolēģes sacītais un arī tas, ka es kādreiz esmu gribējis kļūt par aktieri – tas viss kaut kā tā sakārtojās, ka es nokļuvu šeit.

Kāpēc Tu dari šo darbu?

Pirmām kārtām, tas man bija aicinājums. Kāpēc lai nedarītu labu? Turklāt, tas no manis nemaz neprasa tik daudz. Mēs varam cits citu iepriecināt un atbalstīt, it īpaši situācijās, kad runa ir par bērniem, kuri nonākuši slimnīca un dzīvo tur mēnešiem. Manuprāt, atbalsts, smieklu un prieka deva un viss pārējais, ko sniedz dakteris Klauns, bērniem ir ļoti svarīgs.

Kādas ir darba grūtības?

Darbu Dr. Klauna lomā es neuztveru kā izklaidi, tas ir ļoti atbildīgs darbs, kurš psiholoģiski nebūt nav viegls. Darba procesā svarīgi ir netraucēt ārstējošo personālu sniegt medicīnisko palīdzību. Kā grūtības varu minēt reizes, kad redzu, kādu pavisam mazu pacientu ļoti smagā stāvoklī. Tad ir psiholoģiski grūti to neielaist sevī un atnākot mājās, ir retas reizes , kad vēlos padalīties ar savu tuvāko cilvēku, savu sievu, par savām sajūtām, emocijām, neminot sīkumus. Darbojoties ar bērniem, kuri nonākuši slimnīcā, jāspēj noslēpt savas emocijas, jo apzinos ar kādu mērķi esmu atnācis.

Visspilgtākais iespaids no darba?

Daktera klauna darbā ir daudz spilgtu iespaidu, jo katra darba diena slimnīcā ir atšķirīga. Atceros notikumu, kas spilgti iespiedies manā atmiņā. Darbojoties slimnīcas gaitenī ar pacientu un viņa vecākiem, ar acu kaktiņu ievēroju, ka pie mums netālu ir pienācis galvenais ārsts, lai uzsāktu sarunu ar bērna vecākiem. Ieraugot, ka mēs strādājam ar bērnu, redzot kā bērns smaida un priecājas, viņš nogaidīja, kamēr pabeidzam iesākto. Kad beidzām darbu, dakteris piegāja pie manis un stingri paspieda man roku, pateicās par darbu, ko darām. Tā bija reize, kad es atkal guvu apstiprinājumu tam, ka Dr. Klaunu profesija slimnīcā ir ļoti nepieciešama.

     Ēnu diena 

Es ēnoju Irēnu – virtuves darbinieci no plks. 7 līdz plkst. 14 – tas ir 8 stundas.  Virtuves darbinieces strādā divās maiņās. Man patīk vairāk rīta maiņa, jo tad var būt ir vairāk brīva vakars , bet runājot par ēnošanu es domāju bija mazliet grūti.  Tur ir jābūt ātrumam lai visu paspētu. Kad es ēnoju Irēnu, tad skatījos, ko viņa dara pa virtuvi. Arī man lika mazgāt traukus. Man šķiet, ka šīs darbs ir man piemērots , jo patīk būt virtuvē. Palīdzēt  virtuves darbos. Es biju domājusi, ka tas būs man apnicis. Agrāk strādāju pa trauku mazgātāju  čillī picā, bet jūtu, ka man šis darbs sāk iepatikties. Es  pēc ēnošanas  sāku domāt kur iet mācīties tieši par šo profesiju. Paldies par iespēju redzet un izjust ikdienas darbu virtuvē.

                                                               Karīna Helfrehte 3.arodklases skolniece

Profesija skolā – GARDEROBISTS

Kāds klasiķis ir teicis “Teātris sākas no garderobes.” Par mūsu skolu var teikt to pašu. Jau daudzus gadus pirmais cilvēks, ko ierauga, ienākot skolā ir Aija Zvirbule.

Lai arī varētu likties, ka darbs nav grūts, tas prasa daudz dažādas iemaņas- kaut vai tas, ka Aija pazīst visus skolas skolēnus un viņu vecākus- tie ir vairāk kā 300 cilvēki. un atcerēties, kāds ir katra mētelis, cepure vai apavu maisiņš- tur ir nepieciešama pamatīga atmiņa, precizitāte un kārtības ievērošana.

Ko par savu profesiju saka pati Aija Zvirbule?

Cik ilgi Jūs strādājat mūsu skolā?    Šis ir 28 gads, kad šo skolu varu saukt par savu.

Kā jūs izvēlējaties šo profesiju?       Varētu teikt, ka profesija izvēlējās mani. Mana meita Sandra mācījās šajā skolā. Viņas klases audzinātāja Sandra Dražņika piedāvāja parunāt ar tā laika direktori Leiterti. Jo gaidot Sandru es tāpat staigāju pa tuvāko apkārtni vai gaidīju stundas beigas skolā. Un direktore arī piekrita. Tā arī sākās manas darba gaitas šeit.

Kādām rakstura īpašībām jāpiemīt, lai varētu tik ilgi strādāt šajā profesijā?     Stabila nervu sistēma. Laba atmiņa, iecietība. Un galvenais- mīlestība pret bērniem.

Kādas prasmes vai zināšanas ir nepieciešamas?     Noteikti jāprot atrast pieeju katram bērnam- ar kuru jārunā stingri, kuram nepieciešamāka maigāks pamudinājums. Labas komunikācijas prasmes. un noteikti- precizitāte.

Kas ir tas, kas jums pašai vislabāk patīk savā darbā?      Rīta tikšanās ar bērniem. Sarunas ar viņiem par brīvdienu piedzīvojumiem. ir liels gandarījums, ka varu palīdzēt viņiem.

Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kas gribētu izvēlēties šo profesiju?       Vuj! Izturību, izturību un vēlreiz izturību!!!!

Domāju, ka Aija Zvirbule ir viens no tiem skolas darbiniekiem, bez kura mūsu iestāde nav iedomājama, Tāpēc novēlām veselību un izturību šajos neparastajos mums visiem apstākļos.

Profesija skolā – PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

Ko īsti nozīmē vārds Meistars?

Meistars ir tas, kas pārzin augstākās klases vecu grāmatu labošanu, restaurāciju. Kā arī veco grāmatu iesiešanu ādā. Meistars ļoti labi pārzin veco iesiešanu- pusfranču un franču sējumā. Kā arī zelta griezuma veidošanu grāmatai.

Kas ir tas, ko Jūs mācat skolniekiem?

Pirmām kārtam- iemīlēt grāmatu kā tādu, sajust tās dvēseli. Un mācēt to atdzīvināt- kā to izārdīt, salabot un atjaunot tās iepriekšējo izskatu.

Kādas ir galvenās īpašības cilvēkiem, kas vēlētos nodarboties ar šādu profesiju?

Cienīt grāmatu. Būt pacietīgam. Izturēt. Un sajust grāmatas vērtību.

Kas ir tas, kur Jūs atjaunojat un rodat spēkus?

Tās ir manas mājas, skaistais puķu dārzs. Ļoti daudz lasu grāmatas.

           Tāpēc man radās ideja, ka arī skolēniem vajadzētu tuvāk iepazīt skolotāju darbu un varbūt arī pašu skolotāju.

           Mūsu skolā var apgūt daudz dažādas lietas: kā jau visās māca -latviešu valodu, matemātiku, sportu. Bet ir viena mācību stunda, kas citās vidusskolās nav sastopama –Grāmatu iesiešana- labošana, ādas apstrāde. Un to pasniedz pieredzējusī skolotāja, kas ir arī tautas daiļamata meistars, cunftes meistars Aina Juškēviča.

Jūsu novēlējums Latvijas dzimšanas dienā?
Cienīt vienam otru. Mīlēt savu mīļo, mazo Latviju!

__________________

Profesija skolā – PAVĀRS

           Klasiskais jautājums – cik ilgi strādājat mūsu skolā?   Nu šis jau ir 17.gads.

Kāpēc izvēlējāties šādu profesiju? Sanāca netīšām. Biju saimniecības daļas vadītāja, gāju piepelnīties virtuvē. Nu un tā pamazam, pamazam. Man jau patīk.

Kā šefpavāra profesija atšķiras no pavāra?  Ar atbildību par visu to, kas notiek virtuvē. Ja kaut kas noiet greizi, tad esmu tā, kas par to atskaitās. Man ir labs kolektīvs, stāvam viens par otru. Nu un jā – šefpavāram jāorganizē viss darbs virtuvē – ko katrs darīs.

Kādi ir galvenie šefpavāra pienākumi? Nest atbildību par visu- gan kārtību, gan ēdiena kvalitāti gan par kvalitatīvs kolēģu darbu.

Kādām rakstura īpašībām jāpiemīt strādājot šajā profesijā?

Jābūt lielai darba mīlestībai un apziņai, kāpēc Tu to dari. Savādāk nevarēs. Noteikti jābūt prasīgai pret kolēģiem, jo viens, bez labas komandas, kura uzklausa un paklausa šajā darbā nevar. Un laipnai. Jā ēdienu izsniedz dusmīgs- man liekas, ka sabojājas garša J

Kas ir tas, kas sniedz gandarījumu?  Viss. Tas jaukais, kas ir sasniegts. Bērnu smaidi. Kad skrien ārā no zāles un saka “Paldies, pavārīt! Bija ļoti garšīgi”.

Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kas domā nākotni saistīt ar pavāra profesiju?   Ir jāsaprot, ka darbs ir ļoti smags. Un tiešām, jāizsver visus + un  – vai vajag. Tikai tam, kas patiešām mīlēs šo profesiju, viss izdosies.

Jā, paēst labi un garšīgi patīk mums visiem. Skolā katru dienu tā ir. Patiešām ir. Un lai tā tas arī  turpinātos, novēlām Vallijai izturību, veselību un to spēkus saglabāt to foršo omulību ar kādu viņa katru reizi sagaida mūs visus pie letes.

            Šajā izdevumā Tu nedaudz tuvāk iepazīsi to cilvēku, kurš vistiešākajā veidā ir atbildīgs par to, lai katru dienu mūsu vēderos nonāktu siltas brokastis, pusdienas un vakariņas. Un neliekuļojot varam teikt, ka mūsu skolā gatavo ļoti garšīgi, daudzveidīgi un veselīgi. Par to atbild mūsu skolas šefpavāre Vallija Klūga.

            Lai arī pie izsniegšanas letes Vallija ar visiem sasmaidās, pajoko un aprunājas, intervijai piekrita nelabprāt. Neesot laika. Jāstrādā. Bet nu ja vajagot bērniem, tad jau var . Bet bildi gan nē, ne no virtuves. Vajag lai ir smuki.

___________________

Ņemot verā šī brīža piesardzības pasākumus un ierobežojumus, karjeras izglītības pasākumi tiek rīkoti  tikai vienai klašu grupai, kas vēro klātienē, bet pārējie skolēni to skatās klašu telpās, izmantojot Microsoft Teams platformu.

26. novembrī – SIA ,,Onplate” pārstāve A.Avdejeva skolēniem stāstīja par uztura speciālista pienākumu veikšanu cilvēku informēšanā un izglītošanā augļu un dārzeņu lietošanu uzturā.

24. novembrī tika rīkots pasākums ,,Drošība mājās un sabiedriskās vietās”, ko vadīja lektores no Labklājības departamenta – A.Krasikova un U.Piterniece – iejusdamās dzīvnieku tēlos.

30.oktobrī – 6.a un 5.a klases skolēni tikās ar Labklājības departamenta speciālisti A. Krasikovu par mutes dobuma higiēnu, kā arī pastāstīja ko dara, kādi pienākumi, atbildība un izglītība ir higiēnista.

29. oktobrī 9.klašu izglītojamie informēti par uzņemšanas kārtību un izglītības programmām arodklasē. Mēģināts diskusijā prast noskaidrot, izvērtēt katra intereses. Vada dir vietn. I. Balabka, I. Apsīte.

27. oktobrī 3.arodklšu skolēniem tika organizēta tikšanās, lai sniegtu informāciju par  izglītības, darba iespējām pēc skolas beigšanas. Informācijas pieejamību. Hobiju ietekmi uz nākotnes izvēlēm, prasmes un personības īpašības, kas liek sevi izvērtēt. Vadīja pedagoģe karjeras konsultante – I. Apsīte. 2.arodklases un 1.b darba iemaņu klases skolēni ar I.Apsīti devās uz Kokaudzētavu ,,Baltezers’’. Iepazīt ainavu arhitekta, dārzkopja profesijas. Sezonas darbu, augu kolekciju apzināšanu.


26. oktobrī notika tikšanās ar AS ,,Sadales tīkls’’ speciālistu E. Ābelīti. Izglītojamie guva informāciju par elektriķa darbu mūsdienās un nosacījumiem elektrodrošības noteikumu ievērošanā.

2023./2024. mācību gads 2022./2023. mācību gads 2021./2022. mācību gads
  2020./2021. mācību gads
   2019./2020. mācību gads 2018./2019. mācību gads 2017./2018. mācību gads 2016./2017. mācību gads 2015./2016. mācību gads