Karjeras izglītībā pieredzes apmaiņa

2022. gada 26. maijā Rīgas 1. pamatskolā – attīstības centrā viesojās projekta “ACADEMIA MOBILITY EXPERIENCE” tīkla ietvaros dalībnieki no Vācijas, Spānijas un Zviedrijas, lai uzzinātu par karjeras izglītību izglītības iestādē.

Par izglītības iestādes darbību pastāstīja iestādes direktore L.Lapiņa, par karjeras konsultācijas sniegšanu skolēniem ar īpašām vajadzībām un atbalstu vecākiem pieredzē dalījās pedagogs karjeras konsultants I.Apsīte, izglītības metodiķe I.Siliņa pastāstīja par izglītības iestādes izglītojamo iekļaušanos darba tirgū. Izglītības metodiķe V.Cibiņa parādija mācību telpas, demonstrēja aprīkojumu. Par turpmākajām skolēna iespējām pēc izglītības iestādes beigšanas informāciju sniedza Dienas aprūpes centra ,,Cerību tilts,,  centra vadītāja I. Levāne.

Rīgas 1. pamatskolā – attīstības centrā projekts karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs tiek īstenots sesto gadu. Šāda štata vienība skolā iepriekš nebija. I.Apsīte izglītības iestādē kā pedagogs karjeras konsultants darbojos trīs gadus. Darba slodze, noteiktais stundu skaits nedēļā, ir atkarīgs no skolēnu skaita izglītības iestādē. Kā pedagogs karjeras konsultants iestādē var strādāt, ja iegūta attiecīga izglītība.

Šajā projektā iesaistītas visas klases ņemot vēra skolēna spējas un vajadzības.

Projekta finansējums deva iespēju organizēt izglītojošus pasākumus izglītības iestādē un ārpus tās.

Šobrīd izglītības iestādē tiek organizēti pasākumi no projektiem: ,,Latvijas Skolas Somas,, , interešu izglītības pasākumu organizēšana ar RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldes Interešu un sporta izglītības nodaļu, īstenoti Erasmus+ projekti. Pasākumi sniedz papildus zināšanas gan skolēniem, gan skolotājiem.

Mūsu mērķis – sagatavot skolēnu patstāvīgai dzīvei. Izglītības iestādes vīzija: sakārtotā vidē uzlabota dzīves kvalitāte.

Karjeras izglītības programma iekļauta mācību un audzināšanas procesā. 

Ikdienā katrā mācību priekšmetā ir integrēti karjeras izglītības jautājumi. Par karjeras izglītību pieejamā informācija ir skolas mājas lapā, kur ir: karjeras izglītības programma, pieejamie interneta resursi – saistīti ar karjeras izglītību, kas noder gan skolēniem viņu vecākiem, gan arī skolotājiem.

Sadaļa ,, Iepazīsti profesijas skolā,, ir no skolas avīzes ,,Ģertrūdes ziņas,, tapušo rakstu, kur intervijas snieguši izglītības iestādes darbinieki skolēnu pašpārvaldes skolēniem. Avīzē, kas iznāk reizi  divos mēnešos, ir apraksti par profesijām. Apraksti – skolēnu intervijas par darbinieku interesēm ārpusdarba.

Metodiskajā darbā tika veidota filma ,,Virtuves darbinieks,,. Radās doma veidot filmu – cik daudz ir jāzin un jāprot šī darba veicējam. Šīs profesijas pārstāvja darbs ir ikdienā ikvienam vajadzīgs. Filmā Irēna, izglītības iestādes virtuves darbiniece, pastāsta par veicamajiem darbiem, pienākumiem, atbildību, prasībām, kas jāievēro. Saite uz filmu: https://youtu.be/UF2Bom-PIkQ   Izglītības iestādes direktore – kādam jābūt šīs profesijas pārstāvim. Noskatoties šo filmiņu skolēns aizpilda izveidoto darba lapu.

Kāda ir izglītības iestādē pedagoga karjeras konsultanta rīcība konsultējot:

klašu skolēnu iepazīšana grupu nodarbībās, individuālo konsultāciju sniegšana -akcentu liekot uz skolēniem, kuri beigs skolu, informācijas sniegšana vecākiem – individuāli vai vecāku sapulcēs. Izmantoju: sarunas, lomu spēles, anketēšanu, amerikāņu profesora Dž. Holanda testa pielietošana. Grupu nodarbībās: prezentācijas, anketēšanu, darba lapas, spēle Karjeras kompass.

Kāds pētnieks ir teicis: ,,Ja vēlamies iegūt bagātāku kultūru, mums kopā jāveido tāda, kurā katra cilvēka dotībām atradīsies piemērota vieta,,.

Mēs pedagogi sniedzam atbalstu, lai skolēns varētu teikt: ,,Es tieku galā ar nelielu draugu palīdzību,,(Lenons un Makkartnijs).