Der zināt

Pedagoga karjeras konsultanta pienākumus no 2017. gada 25. septembra izglītības iestādē veic Līga Svopule. Eiropas Savienības fondu darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.