Kvalifikācijas prakse

Audzēkņiem, kuri mācās 2., 3.arodklasē, izglītības programmā ēdināšanas pakalpojumi ar iegūstamo kvalifikāciju ,,Virtuves darbinieks,,. notika kvalifikācijas prakses izvērtēšana 29.maijā. Sanāksmē – diskusijā piedalijās : audzēkņi, pedagogi, darba devēji uzņēmēji, Alvis Lapiņš no Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālā filiāles, Nodarbinātības atbalsta centrs personām ar invalidītāti (NACPI) vadītājs, parstave no Rīgas valstspilsētas vispārējās izglītības iestāžu Karjeras izglītības atbalsta centra. Prakses mērķis: 1. Papildināt un nostiprināt zināšanas un prasmes virtuves darbinieka darba veikšanai atbilstoši profesijas standarta prasībām. 2. Nostiprināt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, iegūstot labas darba iemaņas. Prakses laiks bija 420 stundas (60 min.) vai 60 darbdienas. Prakse tika īstenota pie 7 darba devējiem – uzņēmumos ( Pica,,LuLū,, uzņēmums ,,Lido,, restorāns Mc Donalds restorāns ,,Vairāk Saules,, restorāns ,,Nirvana,, ēdināšanas uzņēmums ,,Purčika kebabs,, Rīgas 1. pamatskola – attīstības centrs). Praksē tika iesaistīti skolēni – 18 virtuves darbinieks programmas audzēkņi. Tika piesasitīti 9 skolas pedagogi – darbaudzinātāji. Darba devēji dalijās pieredzē par audzēkņu stiprām pusēm un kas jāpilnveido. Audzēkņi katrs izteicās par to, ko jaunu iemācījies? kas sagādāja grūtības? ko darīs pēc skolas beigšanas? Dalijās pieredzētajā arī skolotaji – darbaudzinātāji, kas regulāri sazinājās gan ar skolēnu, gan uzņēmuma parstāvi par prakses norisi. Paldies skolotājiem: I.Gaurei, G.Kalniņai, S.Naglei, Ā. Taurenei, L.Liepiņai, I.Siliņai, G.Skujam, A.Eidonim, I.Safinai. Paldies izglītības metodiķei I.Siliņai par ieinteresētību un atbildību īstenojot audzekniem praksi. Noslēgumā izteicās izglītības iestādes direktore Laila Lapiņa un NACPI vadītājs Alvis Lapiņš. Tikšanās sniedza ieskatu, kam turpmākajā darbā japiegriež uzmanība. Pasākumu vadīja dir. vietn. I.Apsīte.