Vecākiem

2023./2024. mācību gadā noteiktie brīvlaiki:

Brīvlaiki:

  • Rudens brīvdienas – 2023. gada 23. oktobris – 27. oktobris
  • Ziemas brīvdienas –  2023. gada 25. decembris – 2024. gada 5. janvāris
  • 1.klasei brīvlaiks –  2024.gada 5.februāris – 9.februāris
  • Pavasara brīvdienas – 2024. gada 11. marts -15. marts
  • Vasaras brīvdienas – 2024. gada 1. jūnijs – 31. augusts

_____________________________________________________

Buklets vecākiem / aizbildņiem un skolotājiem.

_____________________________________________________

Rīgas pedagoģiski medicīniskā komisija

Noteikt izglītojamo veselības stāvoklim atbilstošu izglītības programmu, sniegt atzinumu 1.- 4. klašu izglītojamajiem ar mācīšanas grūtībām, izvērtēt un ieteikt mācību organizēšanu mājās ilgstoši slimojošajiem izglītojamajiem Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Ilgstoši slimojošu skolēnu mācību organizēšanai mājās nepieciešamie dokumenti: ģimenes ārsta izziņa (forma 27/u) vecāku iesniegums, skolas iesniegums. Izglītības programmas noteikšanai nepieciešamie dokumenti: dzimšanas apliecība, medicīniskā izziņa (forma 27/u) no ģimenes ārsta par bērna agrīno attīstību, dzirdes un redzes pārbaudes rezultātiem un citi vecāku rīcībā esoši pedagoģisko, psiholoģisko un medicīnisko pārbaužu rezultāti, pirmsskolas vecuma izglītojamajam – pirmsskolas izglītības pedagoga sagatavota informācija par izglītojamo, skolas vecuma izglītojamajam- klases audzinātāja, speciālā pedagoga, logopēda, sociālā pedagoga un psihologa raksturojumi vai veiktās izpētes rezultātu apkopojums, vecāku iesniegums. Ja bērns jau iepriekš bijis valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskajā komisijā – iepriekšējās pārbaudes karte.

Adrese: Rīga, Kaņiera ielā 15, Rīgā, LV-1063, Tālrunis: +371 67037322, e-pasta adrese: iksd.izglitiba@riga.lv, www: http://www.e-skola.lv

Pieraksts uz komisiju:
Pirmdiena: 14.00-17.00
Otrdiena: 9.00-13.00
Trešdiena: 9.00-13.00
Ceturtdiena: 14.00-17.00

_______________________________________________________

Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija

Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk – VPMK) kompetencē ir sniegt atzinumu par atbilstošāko speciālās pamatizglītības vai speciālās vidējās izglītības programmu izglītojamajiem ar redzes, dzirdes vai fiziskās attīstības traucējumiem no 1. līdz 12.klasei, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar somatiskajām saslimšanām no 1. līdz 9.klasei, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 5. līdz 9.klasei.
Ierodoties uz VPMK, visiem izglītojamiem nepieciešami šādi dokumenti:
1.Vecāku iesniegums par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā (iesnieguma veidlapu var aizpildīt arī ierodoties uz komisijas sēdi).
2.Izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāku personu apliecinošs dokuments.
3.Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt izglītojamā spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un pilnvaro personu, kura pārstāvēs izglītojamā intereses. Pilnvarotajai personai nepieciešams personu apliecinošs dokuments. Ja bērnu uz VPMK sēdi pavada aizbildnis, tad nepieciešams bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu. Ja bērnu uz VPMK sēdi pavada audžuģimene, tad nepieciešams attiecīgās bāriņtiesas pilnvarojums.
4.Ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi. Ģimenes ārsta atzinums izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
5.Psihologa atzinums izdots ne agrāk kā vienu gadu pirms komisijas sēdes.
6.Izglītības iestādes informācija par izglītojamo vai izglītojamā raksturojums, kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes, kā arī individuālais izglītības plāns vai izglītojamajam mācību procesā un pārbaudes darbos piemērotie atbalsta pasākumi.
7.Ja izglītojamais komisiju apmeklē atkārtoti, kopā ar izglītības iestādes informāciju jāiesniedz individuālais izglītības plāns.
8.Sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi dzimtajā valodā un matemātikā.
Izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem
1.Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.
2.Bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
Izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
1.Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.
2.Bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
3.Nepieciešamības gadījumā (atkarībā no traucējuma veida un smaguma pakāpes) citu ārstu atzinumi.
Visiem izglītojamiem vēlams VPMK iesniegt arī citus dokumentus (slimnīcu un/vai sanatoriju izrakstus, ārstu speciālistu atzinumus, u.c.) par veselības stāvokli, lai objektīvi izvērtētu un ieteiktu izglītojamajam piemērotāko izglītības programmu.
VPMK sastāvā ir Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļas speciālisti un pieaicinātie eksperti.
– Adrese: Elizabetes iela 51, Rīga, LV-1010.

-Pieteikšanās uz Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju (VPMK) zvanot pa tālruni:  67718165