Par mums

Rīgas 1. pamatskola – attīstības centrs ir mācību iestāde bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Skola ir dibināta 1923. gadā un ir pirmā šāda veida skola Latvijā.

Izglītības iestādes vīzija

Sakārtotā vidē uzlabota dzīves kvalitāte.

Prioritāte

Labvēlīgā vidē apmierināts bērns un iekšēji sakārtots skolotājs.

Izglītības iestādes pamatmērķis

Sagatavot izglītojamos dzīvei sabiedrībā un piemērota darba veikšanai, atbilstoši katra izglītojamā veselības stāvoklim, garīgās un fiziskās attīstības līmenim.

Izglītības iestādes darbības mērķi

 • Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartā un speciālās izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu, atbilstoši izglītojamā veselības stāvoklim, attīstības līmenim un spējām.
 • Nodrošināt izglītojamos ar zināšanām un prasmēm, kas dod iespēju sagatavoties dzīvei sabiedrībā un piemērota darba veikšanai.

Izglītības iestādes vērtības

 • Atbildība
 • Cieņa
 • Drošība

Izglītības iestādes prioritātes

 • Plānot mācību procesu, integrējot mācību saturā digitālās prasmes un akcentējot praktiskās darbības metodes.
 • Apgūt izglītības programmās paredzētos mācību priekšmetus, veicinot izglītojamo praktisku darbību. Izmantot mācību līdzekļus, kas veicina tikumiskas un ētiskas personības attīstību.
 • Sniegt atbalstu izglītojamo vecākiem/ aizbildņiem un organizēt izglītojošus, pieredzes apmaiņas seminārus, sadarbojoties ar atbilstošas jomas speciālistiem un profesionāļiem.
 • Mērķtiecīgi pilnveidot un izmantot izglītojamo stiprās puses pašapziņas veicināšanai un profesionālai ievirzei, papildināt izglītojamo portfolio ar individuālo sasniegumu rezultātiem.
 • Turpināt izglītības iestādes tēla veidošanu un popularizēšanu, pilnveidojot informāciju izglītības iestādes mājaslapā un papildinot to ar aktualitātēm.
 • Izglītības iestādes cilvēkresursu mērķtiecīga izmantošana pozitīvas un atbalstošas vides veidošanā un uzturēšanā.
 • Izglītības iestādes darba demokrātiska un pilnvērtīga izvērtēšana.

Par izglītības iestādi un pedagogiem

Izglītības iestāde izglītojamajiem nodrošina speciālo pamatizglītību un  pēc  9. klases iespēju apgūt arodapmācību.

 • Beidzot 9. klasi, izglītojamie saņem apliecību par pamatizglītību.
 • Beidzot arodklasi, izglītojamie saņem 1. līmeņa kvalifikācijas apliecību.

Izglītojamie, kuri apgūst speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, tiek mācīti pēc individuālām programmām, atbilstoši katra bērna individuālajām spējām un veselības stāvoklim.

Mācību dienu veido mācību stundas, individualās, fakultatīvās un interešu izglītības pulciņu nodarbības un ārpusstundu nodarbības. Izglītības iestadē  ir izveidoti grāmatu iesiešanas, keramikas, dizains un tehnoloģijas, vizuālās mākslas un datorikas kabineti. Iestadē ir sporta zāle, vingrotava un trenažieru zāle. Ir internāts.

Izglītojamie regulāri apmeklē izstādes, muzejus, koncertus un citus izglītojošus pasākumus. Izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt peldbaseinu un nodarbības ar zirgiem.

Izglītības iestadē strādā augsti kvalificēti pedagogi. Mūsu kolektīvs strādā tā, lai katrs bērns justos vajadzīgs, varētu atklāt savas spējas un tās attīstīt, vienlaicīgi kompensējot garīgās un fiziskās attīstības traucējumus.