Mana profesija

Karjeras izglītības mērķis ir veidot katrā izglītojamajā interesi par karjeru, palīdzēt katram izglītojamam veidot izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību. Svarīgi ir palīdzēt skolēniem izmantot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas, stiprās puses, intereses, prasmes un fiziskās un garīgās veselības stāvokli, pieņemt lēmumus, noteikt mērķus.

Skolā ir izstrādāta karjeras izglītības programma un katru mācību gadu tiek sastādīts plāns, lai organizētu kvalitatīvus karjeras izglītības pasākumus. Skola dod iespēju iegūt zināšanas, apgūt sadzīves un darba prasmes akcentējot izglītošanas praktisko ievirzi.

Karjeras izglītības jautājumi tiek integrēti skolas audzināšanas stundās un mācību priekšmetu stundās, ārpusklases un ārpusskolas pasākumos, kā arī projektu nedēļās. Trešo gadu pēc kārtas oktobrī skolā tiek organizēta un aktīvi norisinās Karjeras nedēļa, kuras laikā skolēniem ir iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, pašiem piedalīties radošās darbnīcās, vērot eksperimentālus priekšnesumus un doties mācību ekskursijās. Esam aicinājuši pie sevis viesos skolas absolventus, kuri ar lepnumu stāstīja par to, kā ir izveidojusies viņu karjera, cik svarīgi skolā ir apgūt pamata prasmes un iemaņas.

Lai palīdzētu izglītojamiem atrast sev piemērotu nodarbošanos pēc skolas absolvēšanas, esam aicinājuši karjeras konsultantus no Nodarbinātības valsts aģentūras veikt anketēšanu, pārrunas un diskusijas. Savukārt profesionāļi no nevalstiskām organizācijām un dienas centriem regulāri informē skolēnus un viņu vecākus par saviem pakalpojumiem.

Skolas bibliotēkā un sociālā pedagoga kabinetā ir pieejama plaša un daudzveidīga informācija par karjeras izglītības jautājumiem-grāmatas, žurnāli, bukleti, metodiskie materiāli, spēles, CD diski, testi, anketas sevis izpētei. Ikvienam ir pieejami materiāli par vispārējās un profesionālās izglītības programmu izvēles iespējām, tajā skaitā arī e-formā.

Skolas sociālais pedagogs sniedz atbalstu skolēniem un viņu vecākiem saistībā ar karjeras jautājumiem. Kopīgi ar skolas psihologu, speciālo pedagogu, ergoterapeitu un citiem kompetentiem speciālistiem rūpīgi tiek izvērtētas skolēna individuālās spējas, intereses, viņa fizisko un garīgo spēju saistība ar izvēlēto profesiju. Katram tiek piemeklēta un atrasta tieši viņam atbilstoša nodarbošanās.

Informāciju sagatavoja sociālais pedagogs Inese Siliņa.