2021

DINAMISKĀ NEIROFĪDBEKA SNIEGTĀS IESPĒJAS

Autors: Mg. psih. Inga Safina

Izglītības metodiķe, psiholoģe

________________________________________________________

POZITĪVAS UZVEDĪBAS ATBALSTS SKOLĒNIEM AR GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM

Skatīt pielikumus:

  • ieteikumi noteikumu ieviešanā,

Autors: Ieva Romančuka
Izglītības metodiķe, speciālās izglītības skolotāja

____________________________________________________________________________

skatīt šeit: PASAKAS UN TEIKAS


Lasīšana ir viena no pamatprasmēm, kas nepieciešamas katram. Lasot mēs
bagātinām mūsu valodu, pieredzi un paplašinām redzesloku. Ne visi bērni pietiekami labi spēj apgūt lasītprasmi, un ne visiem tas izdodas pietiekami viegli. Bērniem, kuriem vērojamas grūtības lasītprasmes apguvē un teksta izpratnē, vizuālais atbalsts var palīdzēt.
Pasakas un teikas šajā grāmatā veidotas simbolu valodā Widgit, kas ir īpaši
izstrādāta simbolu sistēma, kura tiek lietota, lai palīdzētu apgūt lasītprasmi un saprast izlasīto tekstu. Simboli ir īpaši attēli ar noteiktu struktūru, kurus lieto, lai skaidrotu vārda nozīmi un nodrošinātu vizuālo informāciju jebkura vecuma cilvēkiem.

Grāmatas autore: Mg. paed. Antra Krauce

Izglītības metodiķe, speciālās izglītības skolotāja/ logopēds

______________________________________________________________________________

METODISKO DARBU SKATE

Ar iesniegtajiem metodiskajiem darbiem var iepazīties šeit: PREZENTĀCIJA

Pavasara brīvlaiku mūsu skolā ikgadēji noslēdz Pedagogu metodisko darbu skate. Katru gadu metodiskie darbi tiek izstrādāti pēc skolā  noteiktiem kritērijiem metodisko darbu izstrādei, kā arī tie ir saskaņā ar metodiskā darba izvirzītajām prioritātēm. Šogad metodisko darbu iesniegšanas formātu, kas ir elektroniski, noteica situācija valstī un izglītības iestādē veiktais attālinātais darbs. Kopā tika iesniegti 40 metodiskie darbi un piedalījās 45 Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra pedagogi.

____________________________________________________________________________