Individuālais korekcijas darbs

  • logopēdija,
  • koriģējošā vingrošana,
  • ritmika,
  • peldēšana,
  • Montesori nodarbības,
  • nodarbības ar zirgiem,
  • nodarbības ar suņiem.

Izglītības iestādē ir sporta zāle, vingrotava, trenažieru zāle, relaksācijas istaba, bibliotēka un lasītava. Mūsu skolas skolēni apmeklē peldbaseinu. Skolai ir autobuss, kuru var izmantot mācību un ārpusstundu darbā, kā arī internāta grupu laikā.

Logopēdija 

Zinātne, kas pēta runas traucējumus un to cēloņus, izstrādā metodes to novēršanai un profilaksei. Skolotājs – logopēds ir speciālists, kas veic bērnu runas un valodas diagnostiku un korekcijas darbu, palīdz bērnam integrēties sabiedrībā, sniedz konsultatīvu palīdzību vecākiem. Kādas ir galvenās valodas problēmas bērniem? • Nepareizi izrunā skaņas, izlaiž atsevišķas skaņas vai tās aizstāj. • Disgramatismi – nepareizi lieto dzimtes, skaitļus, locījumus, nepareiza vārdu secība teikumā, nelieto prievārdus. • Nespēj runāt vai ekspresīvā runā lieto tikai atsevišķus vārdus, vāji attīstās atdarināšanas spējas. • Balss traucējumi. • Traucēta valodas sapratne – bērns neizprot to, ko viņam saka. • Runas ritma, tempa un intonācijas traucējumi. • Lasīšanas un rakstīšanas traucējumi. • Stostīšanās. Logopēdijas nodarbībās, ievērojot katra skolēna individuālās personības iezīmes un logopēdisko slēdzienu, tiek veikta: • Valodas kā saskarsmes līdzekļa apguves veicināšana. • Sajūtu pieredzes bagātināšana. • Komunikatīvo funkciju attīstīšana. • Artikulācijas aparāta (mēles, lūpu, vaigu…)vingrināšana. • Elpošanas un balss aparāta nostiprināšana. • Skaņu izrunas mācīšana, precizēšana, diferencēšana. • Fonemātiskās uztveres attīstīšana. • Vārdu krājuma paplašināšana. • Domāšanas procesu attīstīšana. • Pirkstu sīkās muskulatūras attīstīšana. • Valodas sapratnes attīstīšana. • Lasīšanas un rakstīšanas iemaņu attīstīšana un pilnveidošana. • Alternatīvo un augmentatīvo komunikācijas metožu pielietošana.

Koriģējošā vingrošana

Palīdz veidot pareizu stāju un veicina sava ķermeņa un ķermeņa kustību apzināšanos. Galvenais uzdevums ir muskulatūras disbalansa novēršana, ko panāk ar speciāliem vingrojumiem, vājo muskuļu stiprināšanai un saspringto vai saīsināto stiepšanai. Svarīgi ir mazināt muskulatūras disbalansu, jo tas vecina kaulu deformāciju veidošanos. Nepareiza muskuļu darbība liek kauliem novirzīties no savām anatomiskajām pozīcijām, tādā veidā radot kaulu deformāciju. Deformācijas sākumstadijā koriģējot muskuļu spēku un garumu ir iespējama tās mazināšana, bet vēlākās stadijās ar koriģējošās vingrošanas palīdzību ir iespējams aizkavēt tālāku deformācijas veidošanos. Koriģējošajā vingrošanā tiek izmantoti ne tikai spēka un stiepšanās vingrojumi, bet arī līdzsvara, koordinācijas un elpošanas vingrojumi. Lai vingrošanas procesu padarītu efektīvāku un interesantāku tiek izmantot daudzveidīgs inventārs – mazās un lielās vingrošanas bumbas, vingrošanas gumijas, hanteles, dažādas līdzsvara virsmas u.c.

Montesori pedagoģija

Tiek praktizēta izglītības iestādēs gandrīz visās pasaules valstīs. Vairāk nekā simts gadu garumā tā ir sevi pierādījusi kā efektīva un pārbaudīta metode bērnu audzināšanā un izglītošanā. Iepriecina fakts, ka šī metode sāk ieņemt stabilu vietu arī Latvijas izglītības iestādēs. Montesori nodarbību mērķis: veicināt katra bērna intelektuālā un emocionālā potenciāla pilnīgu attīstību. Nodarbību pamatā ir vērojums, ka visefektīvāk bērni mācās, ja viņiem tiek piedāvāta iespēja aktīvi darboties un eksperimentēt. Marija Montesori māca, ka bērna prātam sākumā ir jāiemācās uztvert reālais, lai vēlāk saprastu abstrakto, tas nozīmē, ka rotaļu kaķim jāizskatās pēc īsta kaķa un grāmatas ir ar tādām ilustrācijām, kas pietuvinātas reālajai situācijai. Katram bērnam ir savs mācīšanās temps, un pedagogam ir jābūt radošam un elastīgam, jāmāk pielāgoties katra bērna unikālajai personībai. Marija Montesori māca, ka Montesori skolotājam vai vecākam ir jānovēro bērns darbībā, tas nozīmē, brīdī, kad bērns strādā, pedagogam vai vecākam ir klusi jāpēta, lai vēlāk izdarītu secinājumus par bērna rīcību un piedāvātu viņa attīstības līmenim atbilstošākos uzdevumus no praktiskās dzīves, sajūtu, valodas, matemātikas, kosmiskā materiāla. Tas palīdzētu bērniem iemācīties pārvarēt grūtības, nevis izvairīties no tām. Vecāki ir atzinuši, ka bērni uz Montesori nodarbībām nāk ar prieku, viņi ir kļuvuši organizētāki, pašpārliecinātāki un motivētāki mācīties. Montesori nodarbības bērniem ir palīdzējušas veidot secīgumu, sakārtotību, apzināties savas spējas. Nodarbībās bērni tiek sagatavoti turpmākajai dzīvei.

Peldēšana