Audzināšanas darbs

Mērķis:

Patstāvīgas, atbildīgas izglītojamā personības attīstība mūsdienu sabiedrībā.

Uzdevumi:

1.  Izglītojamo vērtību izglītības audzināšana.

2. Patriotisma jūtu attīstīšana, sekmējot cieņu pret Latvijas valsti, tautu, tās kultūru un tradīcijām, turpināt gatavošanos Latvijas simtgadei, nodrošinot izglītojamajam līdzdalības iespējas.

3. Izglītojamo piederības sajūtas veidošana savai ģimenei, skolai, pilsētai, valstij – veicināt pašpārvaldes līdzdalību izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, iesaistīšanos fiziskās aktivitātēs, sportā un kultūras dzīvē.

4. Atbildīgu, cieņas pilnu un iecietīgu izglītojamo savstarpējo attiecību veicināšana.

5. Izglītojamo individuālo kompetenču pilnveidošana interešu izglītības programmās izglītības iestādē piedāvātajās programmās.

6. Karjeras izglītības pasākumu realizēšana izglītības iestādē un ārpus tās.

7. Organizēt valsts nozīmes pasākumus sportā, kultūrizglītībā, tehniskajā jaunradē interešu izglītībā.

8. Pedagogu radošās darbības un metodiskā darba labās prakses popularizēšana interešu izglītībā un audzināšanas darbā.