Skolēnu uzņemšanas kārtība

Uzņemšanas / atskaitīšanas kārtība

Skolēni tiek uzņemti skolā  saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 11, Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 17. §)

,,Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē,,.

Lai iestātos skolā, nepieciešams valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, kurā norādīta konkrēta speciālās izglītības programma.

Piesakot izglītojamo skolā nepieciešami šādi dokumenti:

  • skolas direktoram  adresēts iesniegums,
  • pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums,
  • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u),
  • apliecība par pamatizglītību (stājoties profesionālā pamatizglītības programmā),
  • izglītojamā fotogrāfija (3 x 4 cm).

Skolēnus  atskaita no skolas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.