Semināri, konferences


_____________________________________________________________________________

2023.gads

Latvijas Republikas Matemātikas skolotāju 6. KONFERENCE

DOMĀ! DARI! ZINI! MATEMĀTIKA ŠODIEN!

Rīgas 1. pamatskola – attīstības centrs š.g. 24. oktobrī organizēja Latvijas Republikas Matemātikas konferenci “DOMĀ! DARI! ZINI!, Matemātika šodien!”, kurā gan attālināti, gan klātienē piedalījās 216 dalībnieki. Atgriezeniskās saites novērtēšanas anketā dalībnieki pozitīvi izsakās par konferences tēmu, lekciju saturu un programmu. Augstu novērtē sniegto informāciju par aktualitātēm speciālajā izglītībā, atzinīgi izsakās par lekcijām, ko sniedz, pieredzējuši pedagogi, lektori, praktiķi, kas dalās ar praktiskiem ieteikumiem darbam ikdienā. Daudzi atzīmēja, ka patīk saņemt no kolēģiem jaunas interneta saites iedvesmai, digitālos rīkus, interneta platformu adreses matemātisko prasmju veicināšanai. Dalībnieki izteica vēlēšanos turpmāk programmā iekļaut tēmas par mācību sasniegumu vērtēšanu. Pasākumu kā noderīgu un vērtīgu atzinuši 99% konferences dalībnieki. Konferenci atklāja Rīgas Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa un Rīgas 1.pamatskolas -attīstības centra direktores v. Inga Balabka.

Par  aktualitātēm Speciālajā izglītībā pastāstīja Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja –vecākā eksperte Ilga Prudņikova. Prezentāciju skatīt šeit.

Rīgas Valda Zālīša sākumskolas skolotāja Ilze Opmane dalībniekiem stāstīja  par dažādiem vingrinājumiem skaitļošanas prasmju attīstīšanai. Rādīja vingrinājumus  un atgādnes reizināšanas tabulas apgūšanai. Dalījās ar  interneta resursiem ikdienas vingrinājumiem. Prezentāciju skatīt šeit.

Ar  metodisko līdzekli “Māci un mācies latviešu valodā! Matemātika.”, kurš piedāvā daudzveidīgus mācību uzdevumu aprakstus un pielikumus-darba lapas, izdales materiālus un atgādnes mācību satura apguvei, iepazīstināja darba autore- Mālpils vidusskolas sākumskolas skolotāja Dace Brūna. Prezentāciju skatīt šeit.

Vērtēšana un motivācija. Kā vērtējums var ietekmēt skolēnu motivāciju mācīties iedziļinoties. Kā arī to, kāds ir autonomiju atbalstošs skolotājs un kāpēc tādam būt. Stāstīja Ildze Čakāne, LU SIIC zinātniskā asistenta p.i. Prezentāciju skatīt šeit.

Par Sasniedzamiem Rezultātiem matemātikas jomā skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem stāstīja Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra izglītības metodiķe Vineta Cibiņa. Prezentāciju skatīt šeit.

Ar savu izstrādāto metodisko materiālu “Simta kvadrāta integrācija dizaina un tehnoloģiju stundās”, kurš pagājušajā gadā Metodiskajā dienā ieguva nomināciju “Labākais metodiskais darbs” dalījās Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra skolotāja Ieva Binde. Prezentāciju skatīt šeit.

  Paldies lektoriem par dalību pasākumā un iespēju dalībniekiem dzirdēt Jūsu stāstīto! Uz tikšanos nākamā gada konferencē DOMĀ! DARI! ZINI! 2024

Latvijas Republikas matemātikas skolotāju pavasara izbraukuma seminārs

Šogad, pēc divu gadu pārtraukuma, notika Latvijas Republikas matemātikas skolotāju pavasara izbraukuma seminārs, ko 2023.gada 14.martā organizēja Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centrs sadarbībā ar Rīgas 3.pamatskolu. Seminārā piedalījās pedagogi no visas Latvijas -klātienē  41 un tiešsaistē 136 dalībnieks. Pedagogus viesmīlīgi uzņēma Rīgas 3.pamatskola.  Dienas gaitā pedagogi dalījās pieredzē, stāstīja un  rādīja savus izstrādātos metodiskos uzskates un vizuālos materiālus.

Semināra sākumā   viegli uztveramus mācību materiālus vieglajā valodā, kas palīdzētu apgūt  mācību vielu pirmsskolas vecuma bērniem ar garīga rakstura traucējumiem stāstīja  Rīgas 3.pamatskolas pirmskolas grupas metodiķe Iveta Vīksna. Prezentācijas skatīt šeit: Mācību materiāli vieglajā valodā un Matemātikas mācību joma.

Semināra turpinājumā par  Matemātisko prasmju nostiprināšanu, caur praktisko darbību, konkrētā profesijas apguvē  profesionālajā pieredzē dalījās Vispārējās izglītības skolu nodaļas eksperte, Rīgas 1.pamatskolas – attīstības centra matemātikas skolotāja Ārija Taurene un Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra matemātikas skolotājs Guntis Skuja.  Prezentācijas skatīt šeit: Matemātikas prasmju nostiprināšana konkrētās profesijas apguvē un Metodiskais atbalsts matemātisko prasmju apguve 9.klasei.

Pieredzējusī  Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra izglītības metodiķe V. Cibiņa stāstīja par  pulksteni un laika izpratni skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Prezentācijas skatīt šeit.

 Par Skolēnu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem sākotnējo prasmju novērtējumu stāstīja Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra izglītības metodiķe Ilga Grīntāle. Prezentācijas skatīt šeit.

Semināra noslēgumā Rīgas 3.pamatskolas  direktore Dace Skeranska  ar lepnumu iepazīstināja semināra klātienes dalībniekus ar skolas vidi. Esam iepriecināti, ka seminārā, ar mums kopā bija Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa un RD IKSD vispārējās izglītības skolu nodaļas eksperte  Ludmila Margeviča.

Paldies visiem, kas palīdzēja, pielika savu sirdi un rokas, šī semināra veiksmīgai norisei!

Uz tikšanos pēc gada!

Izglītojoša lekcija” Funkcionēšanas traucējumi bērniem ar intelektuāliem traucējumiem”

15.martā “Metodisko izstrādņu skates 2023 “noslēgumā, 37 pedagogi noklausījās Rīgas 1.pamatskolas- attīstības centra izglītības metodiķes A. Greitānes izglītojošu lekciju, kurā lektore sniedza ieskatu aktualitātēs un jaunākajā literatūras apskatā par funkcionēšanas traucējumiem bērniem ar intelektuāliem traucējumiem. Prezentāciju skatīt: šeit

_________________________________________________________________

2022.gads

Pieredzes apmaiņas seminārs

Rīgas 1. pamatskolā – attīstības centrā 23.novembrī notika  izglītojošs pieredzes apmaiņas seminārs ar Dzelzavas pamatskolas pedagogiem.  Kolēģi stāstīja par iespaidiem, ko guvuši apmeklējot Tartu Maarjas skolu Igaunijā, kura ir  Erasmus+ programmas mobilitātes projekta pedagogiem “Mūsdienīga, atbilstoša, iekļaujoša skola- vērtība ikvienam” partnerskola. Dzelzavas skolas pedagogi dalījās pieredzē par vērojumiem ,izglītojamo ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem iekļaušanas iespējām mācību procesā un sabiedrībā Igaunijas skolā.

     

Konference DOMĀ! DARI! Zini! 2022 

Atbalsts matemātisko prasmju apguvē. Rīgas 1.pamatskola  – attīstības centrs š.g. 25.oktobrī  organizēja Latvijas Republikas Matemātikas konferenci DOMĀ! DARI! ZINI! “Atbalsts matemātisko prasmju apguvē”, kurā gan  attālināti, gan klātienē pavisam kopā piedalījās 146 dalībnieki.  Atgriezeniskās saites novērtēšanas anketā dalībnieki  augstu novērtē praktiskos piemērus, demonstrēto metodisko materiālu un gūto informāciju par aktualitātēm matemātikas jomā. Pasākumu kā noderīgu un  vērtīgu  atzinuši 98% konferences dalībnieki. Par  aktualitātēm un inovācijām projektā “Skola 2030” pastāstīja  projekta “Skola 2030” matemātikas jomas vecākā eksperte Olita Ļitvinova. Prezentāciju skatīt šeit.

Par to,  kā skolotājiem atpazīt diskalkuliju un kādus soļus veikt, lai to diagnosticētu, kā diskalkulija ietekmē mācību priekšmetu apguvi, kādus atbalsta pasākumus skolotāji var sniegt mācību satura apguvē skolēniem ar aritmētisko iemaņu traucējumiem pastāstīja  Latvijas Diskalkulijas Asociācijas Valdes priekšsēdētāja Andra Rektiņa. Prezentāciju skatīt šeit.

Cēsu 2. pamatskolas sākumskolas skolotāja Marita Dzene dalībniekiem klāstīja, kā ar izpratni mācīties matemātiku. Prezentāciju skatīt šeit.

Par  digitālo platformu digiklase un dizaina domāšanu stāstīja LU Pedagoģijas fakultātes zinātniskā asistente Zinta Zālīte-Supe. Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra skolotājs Ainārs Skangalis deva padomus, kā matemātiku skolēniem  mācīt radoši un ar prieku. Prezentāciju skatīt šeit.

Ar savu izstrādāto metodisko materiālu, kurš pagājušajā gadā Metodiskajā dienā ieguva nomināciju “Labākais metodiskais darbs” dalījās Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra skolotājas Ilze Liepa Lapiņa un Ina Gaure. Prezentāciju skatīt šeit.

Konferences ieraksts pieejams šeit. Paldies lektoriem par dalību pasākumā un iespēju dalībniekiem dzirdēt Jūsu stāstīto! Uz tikšanos nākamā gada konferencē DOMĀ! DARI! ZINI! 2023”.

Darbnīca Skola 2030 konferencē “Praktiski. Lietpratībai. Rīga”

20. aprīlī tiešsaistē norisinājās Skola 2030 konference “Praktiski. Lietpratībai” par Rīgas reģiona skolotāju mācīšanās un mācīšanas pieredzi. Šī ir viena no piecām reģionālajām skolotāju pieredzes konferencēm, kuras aprīlī notiek visos Latvijas reģionos. 

Iekļaujošās izglītības sesijā ar darbnīcu “Kā veidot metodiskos darba materiālus, lai skolēns veiksmīgāk izprastu skolotāja sniegto informāciju un izmantotu to mācīšanās prasmju pilnveidei?” piedalījās  Laila Lapiņa, Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra direktore, Vineta Cibiņa, direktores vietniece, izglītības metodiķe, Antra Krauce, speciālā pedagoģe, un Ina Gaure speciālā pedagoģe, izglītības metodiķe.  Darbnīcā lektores iepazīstināja ar  Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra pieredzi, kā mācību priekšmetu jomu koordinatori un jomu pedagogi iesaistās izglītības iestādes metodiskajā darbā un materiālās bāzes izveidē. Darbojoties praktiski un iesaistoties stundas garumā, klausītāji guva ieskatu dažādos vizuālā atbalsta veidos, lai skolēns izprastu skolotāja dotās instrukcijas mācību stundā un veiksmīgi tās izmantotu mācīšanās prasmju pilnveidei.

Konferencē demonstrētā prezentācija pieejama šeit.

Dalība Ulbrokas vidusskolas ikgadējā zinātniski praktiskajā konferencē “Izglītības skola 2022”

18.martā mūsu skolas Izglītības metodiķe un direktores vietniece Vineta Cibiņa piedalījās Ulbrokas vidusskolas ikgadējā zinātniski praktiskajā konferencē “Izglītības skola 2022”, kura šogad tika veltīta aktuālai tēmai “Sadarbībā balstīts metodiskais darbs skolotāju profesionalitātes pilnveidē”. Konferencē tika popularizēta un prezentēta Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra pieredze metodiskā darba organizēšanā un plānošanā. Lekcijas prezentācija un video ieraksts pieejams  https://www.izglitibas-skola.lv/lv/%3Ca-href=/konference%3Epar-konferenci%3C/a%3E/2022-gads/

Tiešsaites seminārs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru

Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Rīgas 1.pamatskolu – attīstības centru šī gada 24.februārī pl.14.00 organizēja tiešsaistes semināru “Skolēnu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem mācību snieguma vērtēšana”.  Tiešsaistes seminārā par savu pieredzi šo skolēnu vērtēšanā pastāstīja Rīgas 1. pamatskolas – attīstības centra direktore Laila Lapiņa, direktores vietniece Vineta Cibiņa un speciālās izglītības skolotāja Antra Krauce.

Tiešsaistes seminārs skatāms VISC Facebook lapā un šobrīd tam ir pavisam 7,4K skatījumu.

Seminārā demonstrētā prezentācija pieejama šeit.

____________________________________________________________________________

2021. gads

Konference DOMĀ! DARI! ZINI! 2021

Skola-organizācija, kas mācās caur matemātikas prizmu.

19.oktobrī Rīgas 1.pamatskolas – attīstības centra organizētajā konferencē, kas norisinājās attālināti piedalījās 158 dalībnieki. 2021. gada konferencē DOMĀ! DARI! ZINI! tika izvirzītas vairākas prioritātes. Kā liecina atgriezeniskajā saitē iegūtie dati, sadarbība un pedagogu profesionālā pilnveide, kā arī metodiskais darbs skolā pedagogus interesē visvairāk. Dalīšanās pieredzē un praktiskie ieteikumi, kas izskanēja konferences laikā ir visaugstāk novērtētie no pedagogu puses. Konferenci kā lietderīgu savā profesionālajā izaugsmē atzinuši 98% no visiem dalībniekiem.

Par sadarbības rezultātiem un profesionālās pieredzes apkopošanu savā pieredzē dalījās Rīgas 1.pamatskolas – attīstības centra direktore Laila Lapiņa. Prezentāciju skatīt šeit.

Pieredzē par metodisko darbu un tā sistēmu dalījās Ulbrokas vidusskolas direktors, RTU docents Normunds Balabka. Prezentāciju skatīt šeit.

Mācīšanās grupu sadarbības rezultātus matemātikas jomā prezentēja Rīgas 25.vidusskolas matemātikas skolotāju, Matemātikas jomas koordinatore Rīgas pašvaldībā Gita Šulce. Prezentāciju skatīt šeit.

Par Matemātikas programmas izveidi un īstenošanu, atbalsta materiāliem un ieradumu veidošanu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem konferencē uzstājās projekta Skola2030 programmas veidotājas Sanita Plaude, Vineta Cibiņa un Olga Geislere. Prezentāciju skatīt šeit.

Konferences ieraksts pieejams šeit.

Paldies lektoriem par uzdrošināšanos dalīties pieredzē un uz tikšanos nākamā gada konferencē DOMĀ! DARI! ZINI! 2022

______________________________________________________________________________

2020.gads

Matemātikas konference DOMĀ! DARI! ZINI!

Matemātikas skolotāji no speciālajām skolām un vispārizglītojošām skolām, kuras īsteno iekļaujošo izglītību 20.oktobrī tikās Latvijas
Republikas speciālo skolu matemātikas skolotāju 3. konferencē

 DOMĀ! DARI! ZINI! Mācu un mācos attālināti!

Konferences norisinājās MS TEAMS platformā un to apmeklēja dalībnieki no visas Latvijas.

Lektoru uzstāšanās iedvesmoja daudzus pedagogus, par ko liecina lielā
interese pēc konferences, tādēļ konferenci ir iespēja noskatīties vēlreiz!
Konferences ieraksts ar zemāk minēto lektoru uzstāšanos pieejams šeit:

1. Ierakstu skatīt šeit.
Ierakstā Jums ir iespēja noklausīties:
Kā uzrunāt tūkstošgades paaudzi?
Artūrs Mednis, Digitālā mārketinga speciālists

Efektīvas matemātikas mācību stundas veidošana kompetenču pieejā.

Laine Blūma, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs Sasniedzamie rezultāti matemātikas jomā skolēniem ar garīgās
attīstības traucējumiem.

Vineta Cibiņa, Sanita Plaude Rīgas 1.pamatskola-attīstības centrs

Konferences ieraksts ar zemāk minēto lektoru uzstāšanos pieejams šeit:

2. Ierakstu skatīt šeit.
Ierakstā Jums ir iespēja noklausīties:

Radošs pedagoģiskais darbs ar bērniem ar speciālām vajadzībām.

Ināra Puriņa “Zelta pildspalvas 2020” ieguvēja
Rīgas 1.pamatskola – attīstības centrs

IT izmantošana matemātikas stundās sākumskolā mācoties attālināti.

Inga Eglīte Baložu vidusskolas sākumskolas skolotāja

_________________________________________________________________________

2019.gads

Izglītojošs seminārs Pierīgas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un metodiķiem

5.novembrī Rīgas 1.pamatskola-attīstības centrs sadarbībā ar Pierīgas izglītības kultūras un sporta pārvaldi organizēja izglītojošu semināru Pierīgas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un metodiķiem. Kopā seminārā piedalījās 18 dalībnieki no Kadagas, Stopiņiem, Mārupes, Baldones, Babītes, Mālpils, Saulkrastiem un Ādažiem.

Semināra tēmas “Pedagoģiskais process realizējot speciālās programmas” ietvaros pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji un metodiķi tika iepazīstināti ar atbalsta iespējām izglītības iestādēm, ko sniedz mūsu skola. Kā atpazīt bērnu ar speciālām vajadzībām un kā organizēt pedagoģisko procesu pirmsskolas izglītības iestādē, kurā iekļauts bērns ar speciālām vajadzībām, stāstīja skolas izglītības metodiķi A.Krauce un V.Cibiņa.

Metodisko darbu prezentācija Latvijas autisma apvienības konferencē

1.un 2.novembra starptautiskajā konferencē “Labā prakse autisma jomā 2019” skolas izglītības metodiķu komanda piedalījās ideju tirgū, kur iepazīstināja klātesošos ar matemātikas grāmatu “Matemātiskie jēdzieni un uzdevumi kompetenču pieejā”, kā arī ar jauno metodisko līdzekli-vizuālais atbalsts dienas aktivitāšu un laika izpratnei “Pulkstenis”.

Labas uzvedības spēles (Good Behaviour Game) meistarklase pie Hana de Beer

          Skolā  9. un 11. aprīlī viesojās dāņu profesors Hans de Beer, kurš novadīja kursus par labas uzvedības spēli (Good Behaviour Game), kura tiek praktizēta daudzās dāņu skolās. Spēles mērķis ir motivēt skolēnus apgūt  ne tikai priekšmeta zināšanas, bet arī praktizēt labu uzvedību stundu laikā, kas atvieglo skolotāja darbu un padara mācību procesu efektīvāku.

Kursu pirmajā dienā skolotājiem bija iespēja dalīties ar savu pieredzi par skolēnu uzvedību stundu laikā un risinājumiem gadījumos, kad ir novērojama slikta uzvedība. Profesors rādīja dažādus videomateriālus par to, kā šī spēle ir iekļauta mācību procesā. Arī mums bija iespēja izmēģināt šo spēli, kamēr rakstījām atbildes uz jautājumiem tālākajai diskusijai. Pēc spēles mēs secinājām, ka mūsu skolā pielietot šādu spēli vairumā gadījumu būtu sarežģīti, jo tā prasa lielu koncentrēšanos, taču vecākajās klasēs tā tiešām varētu būt efektīva un uzlabotu kopējo mācību procesu.

Profesors ierosināja, ka pirms šādas spēles ir būtiski novienoties par kārtības noteikumiem skolā, kam ideālā variantā vajadzētu būt vienādiem visā skolā, tomēr mūsu skolas pedagogi secināja, ka katram skolotājam ir savas aktuālās uzvedības problēmas, no kurām arī izriet noteikumu izveidošana. Būtiski, ka noteikumiem ir jābūt attēlotiem vizuāli, ņemot vērā mūsu skolas specifiku un arī tāpēc, ka visbiežāk vizuāli redzētais mums paliek atmiņā labāk. Lai vai kā, visi skolotāji bija vienisprātis, ka noteikumi ir vajadzīgi un mūsu skolēniem tie ir svarīga ikdienas sastāvdaļa.

Kursu otrajā dienā profesors koncentrējās uz teoriju par stundu konspektu veidošanu un aktuālām metodēm, kas palīdz uzlabot stundu darbu. Mums bija iespēja aizpildīt testu, kurā mēs novērtējam savu darba stilu, izvērtējot prasmes un iemaņas kā arī koleģiālās attiecības skolā. Interesanta bija diskusija par to, vai metode – spēle, kas paredz uzvarētāju un zaudētāju, ir efektīva. Profesors uzskata, ka labas uzvedības spēlē visi skolēni ir uzvarētāji, jo visi piedalās un izrāda interesi. Tomēr ir spēles, kur uzvarētājs ir būtisks, jo tas motivē skolēnus izmantot savu potenciālu un parādīt sevi no labākās puses.

Seminārs Salacgrīvas novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem

30.janvārī mūsu skolas metodiķi Antra Krauce, Sanita Plaude un Vineta Cibiņa devās uz Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolu vadīt semināru Salacgrīvas novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolu pedagogiem. Seminārā skolas metodiķi piedāvāja ieskatu par Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centra atbalsta sniegšanas iespējām pedagogiem un informēja par mācību materiāla “Matemātiskie jēdzieni un uzdevumi kompetenču pieejā”. Kā arī dalījās pieredzē par atgādņu lietošanu mācību procesā. Semināru apmeklēja pedagogi no trīs vispārizglītojošām skolām un divām pirmsskolas izglītības iestādēm, pavisam kopā divdesmit astoņi pedagogi.

____________________________________________________________________________

2018.gads

Seminārs Tukuma novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem

21.novembrī  mūsu skolas metodiķi Antra Krauce un Vineta Cibiņa devās uz Tukuma novada internātpamatskolas Metodisko dienu. Seminārā skolas metodiķi piedāvāja ieskatu par Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centra atbalsta sniegšanas iespējām pedagogiem un informēja par mācību materiāla “Matemātiskie jēdzieni un uzdevumi kompetenču pieejā”, kā arī dāvināja grāmatu pedagogiem.  Seminārā pedagogi tika iepazīstināti ar “Numicon “metodi. Pasākumā piedalījās 30 pedagogi no 12 skolām: Džūkstes pamatskola, Engures vidusskola, Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzija, Milzkalnes sākumskola, Smārdes pamatskola, Tukuma 2.pamatskola, Tukuma 3.pamatskola, Tukuma E. Birznieka – Upīša 1.pamatskola, Tukuma novada internātpamatskola, Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola, Tumes vidusskola, Zemgales vidusskola.

Informācija par semināru atrodama arī https://www.tukumaips.lv/?p=725

[Download not found]

Konference matemātikas skolotājiem

2018.gada 23.oktobrī Rīgas 1.speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā tika rīkota Konference matemātikas skolotājiem “Mācību procesa organizēšana un alternatīvās darba metodes matemātikā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”. Ikgadējais seminārs ir pāraudzis konferencē, jo pulcina interesentus no visas Latvijas. Piedāvātā programma uzrunāja skolotājus ne tikai no speciālajām skolām, bet arī pedagogus un metodiķus no vispārizglītojošām skolām. Konferences pirmā daļa tika veltīta aktualitātēm  matemātikas mācību saturā, jēdzienos un praktiskajā darbā. Ar izmaiņām matemātikas apguvē iepazīstināja Jānis Vilciņš no VISC, kas ir vadošais eksperts matemātikas jomā jaunajā kompetenču pieejas projektā “Skola 2030”. Daugavpils universitātes profesore Elfrīda Krastiņa atgādināja problēmjautājumus, kas ir bijuši aktuāli visos laikos. Konferences otrā daļa tika veltīta alternatīvākām idejām un diskusijām par dažādu metožu izmantošanu matemātikas mācību stundās. Pieredzē par darbu apvienotajās klasēs drosmīgi padalījās matemātikas skolotājs Valdis Kalniņš. Laura Līdaka Ambraževiča iepazīstināja ar smilšu lampas iespējām dažādu matemātisko jēdzienu apguvē. Pedagogi guva ieskatu mentālajā un radošajā matemātikā.

Apkopojot konferences izvērtējuma anketas, tiek secināts, ka pedagogiem trūkst dalīšanās savstarpējā pieredzē un dzīvas diskusijas.

Pateicībā par atbalstu un atsaucību direktores vietniece Vineta Cibiņa

_____________________________________________________________________________

2017. gads

Latvijas Republikas speciālās izglītības matemātikas skolotāju seminārs ,,Mācību procesa organizēšana un alternatīvās darba metodes izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem”

Dažādu emociju un neatbildētu jautājumu gaisotnē pavadīts Latvijas Republikas speciālās izglītības matemātikas skolotāju seminārs. Ilggadējiem apmeklētājiem jau zināms, ka katru rudens brīvlaiku, otrdienā, jādodas uz Rīgas 1.speciālo internātpamatskolu – attīstības centru. 24. oktobrī sabrauca matemātikas skolotāji ne tikai no Rīgas plānošanas reģiona skolām, bet no visiem Latvijas novadiem – Zemgales, Kurzemes, Vidzemes un Latgales.

Viskrāsainākās emocijas un neziņu skolotājiem izsauc jaunais mācību saturs, ar kuru nedaudz iepazīstināja  Valsts izglītības un satura centra Speciālās izglītības nodaļas vadītāja vietniece Ilga Prudņikova. Pirms katra nezināmā esam piesardzīgi, tas ir cilvēka dabā, taču visi kopā varam pārvarēt jebkuras grūtības-diskutējot, daloties pieredzē un uzklausot viens otru. Speciālās izglītības skolotāja Aija Ozoliņa demonstrēja dažas praktiskas metodes, parādot, kā matemātikas stundā realizēt to, ko no skolotāja prasa jaunais mācību saturs. Uzklausot pagājušā gada dalībnieku vēlmes, atkārtoti tika aicināta nu jau Latvijas Universitātes PPMF prodekāne Ineta Helmane.

Apkopojot dalībnieku izvērtēšanas anketas, kurās arvien biežāk tiek lūgtas meistardarbnīcas un dalīšanās grupās, organizatori šo ieteikumu ņēma vērā un tika piedāvātas arī meistardarbnīcas. Meistardarbnīcām varēja iepriekš pieteikties, atbilstoši interesējošajām tēmām – Skaits un skaitīšana; Mērvienības; Ģeometrija. Daļas; Priekšstati par laiku; Darbības ar priekšmetiem; Skaitļi un darbības ar tiem.

Paldies skolotājiem Antrai Kraucei, Ingai Balabkai, Svetlanai Gžibovskai, Inai Gaurei, Evai Pastorei, Vinetai Cibiņai par savas pieredzes popularizēšanu un ieskata sniegšanu topošajā mācību  metodiskajā līdzeklī ,,Matemātiskie jēdzieni un uzdevumi kompetenču pieejā”.

Paldies direktores vietniekiem Ilutai Apsītei, Aināram Beitikam un Ingai Balabkai, kā arī paldies ikvienam, kas palīdzēja šī semināra tapšanā un norisē.

Uz tikšanos Valmierā!

Informāciju sagatavoja

Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas – attīstības centra

direktores vietniece Vineta Cibiņa.

____________________________________________________________________________

Seminārs ERASMUS+ projekta ,,Skola, kas mācās” projekta dalībniekiem

2017. gada 19. septembris

Sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru mūsu skolā tika organizēts seminārs  ERASMUS+ projekta ,,Skola, kas mācās” dalībniekiem. Semināra mērķis: iepazīstināt ar  pieredzi pedagogu  profesionālās pilnveides organizēšanā Rīgas 1.speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā.

Seminārā piedalījās projekta dalībnieki no Polijas, Lietuvas, Igaunijas un Anglijas, kā arī pārstāvji no RIIMC.

Seminārā tika demonstrēta A. Beitika un V.Cibiņas veidota prezentācija par Profesionālās pilnveides nozīmi Rīgas 1.speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā. Diskusijā ar skolas direktori L.Lapiņu tika izcelta pedagogu profesionalās pilnveides loma skolas attīstībā un Metodisko komisiju nozīme skolas attīstības kontekstā.

Mācību stunda un to vērošana ir viens no instrumentiem pedagogu profesionālajai pilnveidei. Projekta dalībnieki tika iesaistīti meistarklasēs, kuras sagatavoja skolotāji Didzis Lapiņš, Dina Dreiblate un Aina Juškeviča.

Paldies skolas metodiķiem I.Grīntālei un I.Siliņai par palīdzību prezentācijas tapšanā.

Informāciju sagatavoja

Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas – attīstības centra

direktores vietniece Vineta Cibiņa

___________________________________________________________________________

Igaunijas Kao Pohikool skolas pedagogu vizīte

15. septembrī mūsu skolā viesojās Igaunijas Kao Pohikool skolas pedagogi, lai iepazītos ar skolas darbu, mācību procesiem un metodēm. Vizītes sākumā tika rādīta prezentācija par skolu, pēc tam viesi iepazinās klātienē ar skolas telpām un labās prakses piemēriem, vērojot pedagogu atklātās mācību stundas – dabas zinības (vadīja I.Gaure), sociālas zinības (vadīja I.Puriņa), latviešu valoda (vadīja I.Grīntāle) un mājturība un tehnoloģijas (vadīja D.Kupluma).

Viedokļu apmaiņa un diskusijas palīdzēja salīdzināt izglītības darba organizēšanu un norisi abās kaimiņvalstīs, kā arī gūt jaunus iespaidus un idejas turpmākam darbam.

Paldies visiem kolēģiem par ieguldīto darbu!

Informāciju apkopoja izglītības metodiķis

I.Grīntāle

______________________________________________________________________________

2. Starptautiskā KONFERENCE IKT-atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Jau otro gadu, kopš attīstības centra statusa iegūšanas,  Rīgas 1.speciālā internātpamatskola-attīstības centrs organizē konferenci vispārizglītojošo skolu pedagogiem. Šogad 1.un 2.jūnijā tika organizēta 2.starptautiskā konference, praktiskās darbnīcas ,,IKT-atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”. Konference tika rīkota sadarbībā ar Erasmus+ projektu  ,,Vai ESi gatavs dzīvei un darbam?”, SENIC, Lielbritānija. Lai varētu uzņemt visus dalībniekus, kas vēlas piedalīties, organizatori konferences norisei izvēlējās Latvijas Nacionālās bibliotēkas plašo Ziedoņa zāli. Konferences atklāšanā skolas direktore Laila Lapiņa atzīmē, cik nozīmīgas ir tehnoloģijas ikdienā un sadzīvē. Rīgas 1.speciālā internātpamatskola – attīstības centrs var lepoties ar saviem profesionāļiem, lektoriem – Aināru Beitiku un Antru Krauci, kuri ir gatavi dalīties pieredzē ar kolēģiem no visas Latvijas. Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centra direktores vietnieks, projektu koordinators  Ainārs Beitiks iepazīstināja ar Erasmus+ projekta ,, Vai esi gatavs darbam un dzīvei?”  noslēguma rezultātiem, kur informācijas komunikāciju tehnoloģiju joma bija mūsu skolas atbildība. Andris Gribusts ,,Lielvārds” kompetences centra vadītājs informēja par Tehnoloģijām mūsdienīgā mācību vidē. Apkopojot kvalitātes vērtēšanas anketas, tiek secināts, ka īpašu uzslavu no klausītāju puses ir guvusi atraktīvā Drošāka interneta centra  izglītības darba vadītāja, VISC vecākā eksperte Liene Valdmane, ka runāja par Mediju pratību kā rīcībspējas stūrakmeni.  Mediju nozīme un mērķtiecīga lietošana ir problēma ne tikai skolas līmenī, bet arī visā sabiedrībā, kur arī bērns ar īpašām vajadzībām ir sabiedrības daļa. Pedagogi augstu vērtēja Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centra metodiķes Antras Krauces praktiskos piemērus par IKT izmantošanas iespējām mācību procesā.

Īpašs gandarījums organizatoriem ir par vieslektoru, neatkarīgo speciālo vajadzību IKT konsultantu SENICT un Lielbritānijas UNESCO ekspertu speciālo vajadzību tehnoloģijās Īans Bīns (Ian Bean). Lektors ar entuziasmu iepazīstināja un atsvaidzināja zināšanas par Atbalstošajām jeb asistīvajām tehnoloģijām, ko katram skolotājam vajadzētu zināt. Tā kā lektors ir praktiķis savā jomā un ir uzkrājis 20 gadu pieredzi, viņš runāja arī par Iekļaujošu kreatīvu mācīšanu.  1.jūnija konference noslēdzās ar praktiskajām darbnīcām 2.jūnijā, kuras vadīja vieslektors Īans Bīns (Ian Beans) un Sociālās inovācijas centra valdes priekšsēdētāja Renāte Lukjanska. Vieslektors demonstrēja dažādas Ipad aplikācijas un runāja par Mijiedarbību ar pasauli izmantojot IKT , kā arī par Skolēna balsi un iespējām to pielietot macību procesā ar tehnoloģiju atbalstu.

Paldies visai Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centra komandai, kas palīdzēja konferences sagatavošanā un īstenošanā.

Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centra direktores vietniece Vineta Cibiņa

http://www.r1sips.edu.lv/

______________________________________________________________________________

Republikas speciālās izglītības matemātikas skolotāju seminārs  sadarbībā ar VISC

Šogad pavasara izbraukuma seminārā matemātikas skolotāji tikās Gaujienā. 2017.gada 14.martā Rīgas 1.speciālā internātpamatskola-attīstības centrs sadarbībā ar VISC organizēja ikgadējo Republikas speciālās izglītības matemātikas skolotāju semināru. Šī semināra aktualitāti iekrāso interesenti no dažādām Latvijas vietām – Baltinavas, Antūžiem, Daugavpils, Jelgavas, Kokneses, Smiltenes, Tukuma, Valmieras u.c. Skolotājus no visas Latvijas viesmīlīgi uzņēma Gaujienas internātpamatskolas kolektīvs. Skolas direktore Vita Andersone ar lepnumu iepazīstināja semināra dalībniekus ar skolas vidi un prezentēja ne tikai skolu, bet arī gleznaino Gaujienu.

Viena no gaidītākajām lektorēm seminārā bija VISC  Speciālās izglītības nodaļas vadītāja vietniece Ilga Prudņikova, kas runāja par aktualitātēm speciālajā izglītībā. Šī tēma ir būtiska laikā, kad gaisā virmo jaunais kompetenču pieejā balstītais mācību saturs un neziņa par to. Semināra turpinājumā skolotāji dalījās savā profesionālajā pieredzē par matemātikas stundu plānošanu un mācību procesa organizēšanu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas – attīstības centra matemātikas skolotāja Eva Pastore dalījās pieredzē par digitālo resursu dažādību un izmantošanu matemātikas prasmju attīstīšanai. Skolotāja demonstrēja vairākus elektroniskos mācību līdzekļus un interneta resursus, kas palīdz apgūt  matemātiskās prasmes izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Gaujienas internātpamatskolas pieredzējusī skolotāja Lilija Pliškina runāja par skolēnu praktisko darbību zināšanu nostiprināšanai izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Skolotāja demonstrēja dažādus praktiskus piemērus un darba metodes matemātisko prasmju attīstīšanai. Spēli kā metodi  savā prezentācijā akcentēja Gaujienas internātpamatskolas matemātikas skolotāja Dace Lubūze Vizuliņa.

Gaujiena var lepoties ne tikai ar savu internātpamatskolu, bet arī ar daudzām kultūrvēsturiskām un interesantām vietām, kuras semināra dalībniekiem piedāvāja apmeklēt Gaujienas internātpamatskolas kolektīvs.

Visus semināra dalībniekus ar savu klātbūtni pagodināja arī matemātikas semināru tradīcijas aizsācējs skolotājs Paulis Lore. Paldies visiem, kas palīdzēja, pielika savu sirdi un rokas, šī semināra veiksmīgai norisei!

Uz tikšanos pēc gada Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolā!

Informāciju sagatavoja:

Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas – attīstības centra

direktores vietniece Vineta Cibiņa

______________________________________________________________________________

Rīgas pilsētas Centra un Ziemeļu rajona skolu sociālo pedagogu metodiskās apvienības sanāksme

2017.gada 19. janvārī mūsu skolā norisinājās  Rīgas pilsētas Centra un Ziemeļu rajonu skolu sociālo pedagogu metodiskās apvienības sanāksme. Sanāksmes laikā  Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas – attīstības centra direktore Laila Lapiņa un sociālais pedagogs Inese Siliņa sirsnīgi sveica dalībniekus un iepazīstināja ar skolas galvenās darbības virzieniem. I.Siliņa dalījās savā darba pieredzē, iepazīstināja klātesošos ar darba prioritātēm, palīdzības un atbalsta sistēmas organizēšanu un īstenošanu izglītības iestādē. Skolā viesojās Rīgas domes Labklājības departamenta Apmācību un informācijas sektora vadītāja Ieva Grietēna, kura klātesošos iepazīstināja ar nodaļas  jaunākiem piedāvājumiem izglītības iestādēm. Sanāksmes noslēgumā metodiskās apvienības vadītāja Sigita Dēliņa vēlreiz aktualizēja svarīgākos jautājumus turpmākai un efektīvākai skolu sociālo pedagogu darba rezultātu sasniegšanai.

Informāciju sagatavoja: skolotāja Guntra Vilka

______________________________________________________________________________

2016. gads

Seminārs Republikas speciālo skolu matemātikas skolotājiem

Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas – attīstības centrā 2016. gada 27. oktobrī no tuviem un tāliem ceļiem uz semināru šajās telpās tiek sagaidīti skolotāji. Pulcēti skolas ēdamzālē pie klāta galda, ar ko tiek apliecināts: “Tu esi gaidīts”. To, ka gaisotne kopumā ir ne mazāk svarīga par pašu semināra norisi, ir ļoti labi zināma lieta pašiem organizatoriem. Par semināra norises kārtību vēstīs katram dalībniekam sagatavota programma ar lasījumiem un to autoriem, kā arī uzstāšanās laiku. Tas organizē. Ar uzskatiem, viedokļiem, pieredzi, zināšanām, kaut gan gaidas būs atšķirīgas, divējādas. Vai tās piepildīsies? To sajutīs katrs pats. Gan tas, kurš dalījās savā pieredzē, gan tas, kurš uzklausīja. 76 semināra dalībnieki kādas no atziņām nesīs tālāk, daudzas no tām pat varbūt ļoti dziļi iesakņosies. Par to liecina izraisītā interese par lektoru prezentācijām. Kurš gan negribētu zināt,  ko sola nākotne izglītības telpā?  Dr.paed Ilgas Prudņikovas (VISC pārstāve) prezentācija “Aktualitātes izglītības procesā. Izglītības saturs un kvalitāte” sniegs nopietnu ieskatu izglītībā centrētos pasākumos.

Par to, ka pedagogs “nodrošina iespējas attīstīties” pārliecinoši runā Asoc. prof. Ineta Helmane, matemātikas grāmatu autore, bez bažām pieminot ievērojamu izglītības stratēģu (Vigotskis, Students,1923, Dēķens,1919 ) uzskatu aktualitāti skolēnu sagatavošanai dzīvei tolaik un mūsdienās. Inetas Helmanes prezentācija “Mācīšanās darot – aktualitāte matemātikas mācību satura apguvē” būs vērtīgs ieguvums klātesošajiem praktiķiem. Ar semināra organizētāju atbalstu tā tiks izsūtīta visiem interesentiem. Pašmāju lektori būs pieticīgāki laikā, godu atdodot viesiem – lektoriem, bet atraktīvāki. Mg. paed. Vineta Cibiņa, Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas – attīstības centra direktores vietniece metodiskajā darbā, zina, kā atjaunot uzmanības resursus.  Tēma “Matemātisko priekšstatu veidošanās” tiek apgūta iesaistoties, darot. Bet ar  Zelta pildspalvu godalgotā skolotāja Antra Krauce  prezentēs kopdarbu ar Noru Razgailu:  darba burtnīcu “UZ SKOLU”, kurā iekļauti radoši uzdevumi “Priekam”.

,,Tiksimies martā Gaujienā!” ar šiem vārdiem Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas-attīstības centra direktora vietniece Inga Balabka noslēdz semināra dienu. Ir pabeidzies viens nozīmīgs un jēgpilns pasākums.

______________________________________________________________________________

Seminārs ,,Erasmus K1”  skolā

Pieredzes apmaiņas seminārā ,,Erasmus K1”, kas notika  Rīgas 1.  speciālās internātpamatskolas  – attīstības centra telpās  2016. gada 16. septembrī, skolas direktore Laila Lapiņa pastāstīja viesiem par skolas struktūru un izglītības programmām, vienlaicīgi dodot iespēju pabūt klasēs un pašu acīm vērot pielietotās metodes  skolēnu apmācībā. Katram vienam no 25 šī semināra dalībniekiem bija iespēja apmeklēt un piedalīties vienā mācību stundā. Sekoja dalīšanās vērojumu pieredzē. Profesionalitāte. Augsta darba kultūra. Organizētība. Radošums. Tādi bija šo daudzo vērotāju kopīgie atslēgas vārdi.

Semināra dalībnieki dosies prom ar atziņu: “Jēgpilna apmācības sistēma”. Kaut arī līdzībā skatāma, bet šī lai paliek mūsu – Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas – attīstības centra dominante: „Skaties, kā teikuma priekšmets grupē vārdus ap sevi. Papildinātājs papildina, un izteicējs izteic. Apstākļi palīdz. Un, kad nav ne kas palīdz, ne papildina, teikuma priekšmets veido teikumu viens pats.

Izturība.                      Uztvere.

Saturība.                      Aptvere.

Noturība.                    Satvars…”

( Imants Ziedonis)

______________________________________________________________________________

Seminārs Ziemeļkipras skolotājiem

Šo mācību gadu uzsākam ar viesiem no Ziemeļkipras. Tie ir skolotāji. Direktores kabinetā ar viņiem tiekas atbildīgie izglītības jomā: Inga Balabka, Ainārs Beitiks. Viesu jautājumi ir daudz un dažādi par speciālo izglītību Latvijā. Aināram Beitikam  jāsniedz atbildes par visdažādākajām jomām skolas dzīvē. Kad pastāstīts, kā tiek vadīta skolas dzīve šeit, saklausāms kluss jautājums: ,,Vai jūs šeit nakšņojat? …” (Jautājums šoreiz neattiecas uz šīs skolas audzēkņiem) ,,Skaista skola,” kāds no viesiem saka.

______________________________________________________________________________

Seminārs Poznaņas aprūpes ārstniecības un rehabilitācijas iestāžu speciālistiem

2016.gada 23.augustā skolā viesojās speciālisti no Poznaņas Aprūpes, ārstniecības un rehabilitācijas iestādes, kuru aprūpē ir jaunieši ar īpašām vajadzībām. Poznaņas speciālistu viesošanās  mērķis bija iepazīties ar mūsu skolas Multisensoro  telpu. Speciālistiem tika sniegts metodisks atbalsts par to, kā iekārtot Multisensoro telpu, kādu aprīkojumu izvēlēties,kā plānot un vadīt nodarbības, kā arī veikt bērnu funkcionēšanas attīstības traucējumu novērtēšanu.

Poznaņas speciālisti devās projām ar pārliecību, ka izveidojot savā iestādē Multisensoro telpu, izdotos uzlabot terapijas ietekmi un aprūpes kvalitāti.

Speciālās izglītības skolotāja  Ilga Grīntāle

_____________________________________________________________________________

Konference ,,Mācies – kusties – domā’’

2016.gada 16.jūnijā Rīgas 1.speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā notika konference “MĀCIES – KUSTIES – DOMĀ”. Konferencē piedalījās 76 dalībnieki (speciālie pedagogi, logopēdi, psihologi) no Rīgas un Latvijas vispārizglītojošajām un speciālajām izglītības iestādēm, no pirmsskolas izglītības iestādēm. Konferences mērķis bija aktualizēt kustību nozīmi bērnu un jauniešu attīstībā un

______________________________________________________________________________

Seminārs Latvijas speciālo Izglītības iestāžu matemātikas skolotājiem Zālītes speciālā internātpamatskolā

Rīgas 1.speciālā internātpamatskola – attīstības centrs 2016.gada 26.aprīlī organizēja Speciālo izglītības iestāžu matemātikas skolotāju izbraukuma semināru Zālītes speciālā internātpamatskolā. Seminārā piedalījās 62 (sešdesmit divi) pedagogi no dažādām republikas vispārizglītojošām un speciālām Izglītības iestādēm. Lai gan galvenie semināra jautājumi bija saistīti tieši ar matemātikas metodikas novitātēm, dalībnieku interesi saistīja Zālītes speciālās internātpamatskolas prezentētais mācību darbs, mācību metožu pielietošanas daudzveidība, kā arī uz praktiskām iemaņām balstīts mācību darbs.

Izsakām pateicību Zālītes speciālās internātpamatskolas kolektīvam par uzņemšanu un dalīšanos savā pieredzē ar kolēģiem no visas republikas!

______________________________________________________________________________

Seminārs Simbolu valodas Widgit izmantošanas iespējas mācību procesā un ārpusstundu nodarbībās

2016.gada 7.aprīlī Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas- attīstības centra skolotāja Ina Gaure sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru  īstenoja profesionālās kompetences pilnveides programmu „Simbolu valodas Widgit izmantošanas iespējas mācību procesā un ārpusstundu nodarbībās”.  Programmas ietvaros, semināra pirmajā daļā,  pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi tika iepazīstināti ar datorprogrammas „Widgit” pieejamību un izmantošanas iespējām: Widgit ir simbolu atbalstīts teksta redaktors, ar kuru lietotājs neatkarīgi no teksta sarežģītības var lasīt citu rakstītus vai ar simboliem veidotus tekstus. Jebkura vecuma lasītājiem vai rakstītājiem ir iespējams izmantot Widgit Simbolus, lai redzētu vai pārbaudītu nozīmi vārdiem, kurus viņi raksta un dotu viņiem iespēju strādāt ar jaunu, radošu un mācīties rosinošu vārdnīcu.

Wi pielāgojamība, dod  iespēju veidot dokumentus ar vienkārši pielāgojamu simbolu atbalstu, kā arī palīdz pievienot dokumentam attēlus un fotogrāfijas, lai ilustrētu dokumentu vai arī aizvietotu simbolus daudz specifiskākiem mērķiem. Simbolu izvēlne rāda vārdu nozīmi pat ja rakstāt tikai tekstu, kā arī programma ietver ilustrētu pareizrakstības pārbaudi.

Otrajā daļā pedagogiem tika dota iespēja jauniegūtās teorētiskās zināšanas nostiprināt praksē – veidot dažādas darba lapas lasītprasmes attīstīšanai un logopēdiskajām nodarbībām.

Seminārs ERASMUS+ projekta ,,Skola, kas mācās” projekta dalībniekiem. 19.septembris, 2017.gads Sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru mūsu skolā tika organizēts seminārs ERASMUS+ projekta ,,Skola, kas mācās” dalībniekiem. Semināra mērķis: iepazīstināt ar pieredzi pedagogu profesionālās pilnveides organizēšanā Rīgas 1.speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā. Seminārā piedalījās projekta dalībnieki no Polijas, Lietuvas, Igaunijas un Anglijas, kā arī pārstāvji no RIIMC. Seminārā tika demonstrēta A. Beitika un V.Cibiņas veidota prezentācija par Profesionālās pilnveides nozīmi Rīgas 1.speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā. Diskusijā ar skolas direktori L.Lapiņu tika izcelta pedagogu profesionalās pilnveides loma skolas attīstībā un Metodisko komisiju nozīme skolas attīstības kontekstā. Mācību stunda un to vērošana ir viens no instrumentiem pedagogu profesionālajai pilnveidei. Projekta dalībnieki tika iesaistīti meistarklasēs, kuras sagatavoja skolotāji Didzis Lapiņš, Dina Dreiblate un Aina Juškeviča. Paldies skolas metodiķiem I.Grīntālei un I.Siliņai par palīdzību prezentācijas tapšanā.