Metodisko izstrādņu un mācību materiālu skate

13.martā Rīgas 1.pamatskolā-attīstības centrā notika ikgadējā Metodisko darbu un mācību materiālu  skate. Skate tiek organizēta ar mērķi, lai papildinātu metodisko un mācību materiālu bāzi, pedagogi  mācību stundās strādātu ar mūsdienīgiem un daudzveidīgiem mācību materiāliem, dalītos pieredzē, gūtu un sniegtu jaunas idejas.    Piedalījās  Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra 49 pedagogi un kopā iesniedza 33 metodiskos darbus. Tie   izstrādāti pēc  noteiktiem kritērijiem un tos  izvērtēja  mācību priekšmetu jomās pēc mācību un metodisko izstrādņu vērtēšanas noteikumiem. Katrā mācību priekšmetu jomā, kā arī Izglītības programmas 21015911 mācību priekšmetu jomā un   profesionālās pamatizglītības programmā tika noteikts labākais darbs. Skatē labākos metodiskos darbus  prezentēja V. Cibiņa, A. Krauce un D.Cukura –Akmena, L. Rubene un I. Gūbele, I. Junolainena, I. Taubenberga, I. Binde, J.Bernadska un I. Gaure.

Izglītības metodiķe  I. Prudņikova  prezentēja gada metodisko darbu “I. Montesori pedagoģijas iespējas kompetenču satura apguvē skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem.”

Visi darbu autori tika apbalvoti un elektroniski balsojot noskaidrojām uzvarētāju- I. Taubenberga. Apsveicam!

Esam gandarīti, ka mūsu ,,Metodisko izstrādņu skatē 2024”ar mums kopā bija IZM Izglītības departamenta Direktora vietniece iekļaujošas izglītības jautājumos O. Ozola un IZM Izglītības vecākā eksperte Dz.Mergupe-Kutraite.

Paldies visiem pedagogiem par piedalīšanos!