“Erasmus+”projekts “ Vai Esi gatavs dzīvei un darbam?”

Mūsu trīs gadus ilgušais projekts balstījās uz iepriekšējo partnerību stiprajām saitēm un turpināja attīstīt mūsu skolēnu izpratni par citām valstīm un kultūrām. Projektā mēs sadarbojāmies ar skolēniem partneru skolās, lai salīdzinātu dzīvesveidu, mūsu valstis un mūsu kultūru. Mēs izveidojām uz darbu orientētu mācību programmu jaunajiem eiropiešiem ar mācību traucējumiem, lai viņus atbalstītu pārejā uz darba, nodarbinātību un patstāvīgu dzīvi.

Mūsu skola ir iesaistījusies izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas “Erasmus+”projektā “ Vai Esi gatavs dzīvei un darbam?”vai “Are EU ready for life and work?”, kurš ilgs no 2014.-2017. gadam. “Erasmus + “projekta dalībvalstis ir Latvija, Igaunija, Rumānija, Portugāle un Apvienotā Karaliste. Projekta mērķa grupa ir jaunieši ar speciālām vajadzībām vecumā no 14-19 gadiem. Projekta mērķis ir izveidot mācību programmu, kura palīdzētu labāk sagatavot jauniešus darba dzīvei, kas sniegtu iespēju skolēniem apgūt darba dzīvē nepieciešamo prasmju un attieksmju kopumu. Laika posmā no 2014. gada septembra līdz 2015. gada jūnijam ir notikušas četras projekta sanāksmes, no kurām pirmā tikšanās notika Daremā (Apvienotā Karaliste). Tās laikā projekta dalībnieki viesojās Daremas skolā- sporta koledžā (Durham Trinity School&Sports College) un tikās ar projekta vadošo partneri Julia O’ Neill. Mūsu skolu pārstāvēja projekta koordinators A. Beitiks un direktore L.Lapiņa, kā arī I.Apsīte. Dalībnieki dalījās ar labās prakses piemēriem, iepazinās ar citu valstu pieredzi uz darbu orientētās mācību un audzināšanas programmas izstrādē. Otrā tikšanās noritēja Rumānijā (Cluj-Napoca), bet trešā- Portugālē (Viana do Castelo). Uz šo tikšanos bija aicināti trīs mūsu skolas pedagogi- A. Beitiks, I.Siliņa un G.Oga. I. Siliņa ir skolas sociālais pedagogs un arī karjeras konsultants, bet G. Oga ir amatu mācības skolotājs. Visu šo pedagogu darbs ikdienā ir cieši saistīts ar pamatprasmju attīstīšanu jauniešiem ar īpašām vajadzībām, ar viņu sagatavošanu darba dzīvei un sociālai iekļaušanai. Mums bija iespēja apmeklēt vairākas izglītības iestādes, dienas centrus un rehabilitācijas centrus, kā arī darba vietas, kurā strādā jaunieši ar īpašām vajadzībām. Pozitīvi vērtējama ir iespēja sadarboties un dalīties savā pieredzē ar citu ES valstu speciālistiem, kuri palīdz šādiem jauniešiem paaugstināt sociālās prasmes, patstāvīgās dzīves prasmes, tādejādi kļūstot neatkarīgiem un konkurētspējīgiem ES darba tirgū. Būdami Portugāles gleznainajā pilsētā Viana do Castelo mēs priecājāmies ne tikai par brīnumaino dabu un cilvēkiem, bet arī viesojāmies sporta skolā/centrā, apmeklējām zirgu terapijas centru un aroda apmācības centrus. Tajos mācās jaunieši ar īpašām vajadzībām un apgūst kokapstrādi, metāla apstrādi, šūšanu, dekorēšanu, ēst gatavošanu u.c. Mūsu skolas pedagogi I.Balabka, A. Beitiks un I.Siliņa no saulainās Portugāles atveda daudz konstruktīvu ideju un atziņu, ka mums, speciālās izglītības skolotājiem ir nepieciešams turpmāk izstrādāt dažādus atbalsta pasākumus, lai mūsu skolēni turpmāk būtu labāk sagatavoti darba dzīvei.