Noslēdzies Erasmus + projekts ,,Mūsu stāsts – patiess stāsts”

Noslēdzies Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekts Nr.2016-1-PL01-KA219-026660_8 Mūsu stāsts- patiess stāsts (Our story – true story)

Video: ,,Mūsu stāsts – patiess stāsts

Projektā sadarbojās izglītojamie no 9 valstīm: Polijas, Čehijas republikas, Latvijas, Rumānijas, Maķedonijas, Itālijas, Portugāles, Vācijas un Turcijas.

Katrs projekta gads tika noslēgts ar konkrēta produkta izstrādi. Pirmajā gadā izveidojām deviņu grāmatu sēriju ar iesaistīto valstu leģendām. Pirms grāmatu veidošanas izglītojamie piedalījās lasīšanas nodarbībās, kurās iepazinās ar nacionālajām, reģionālajām un vietējām leģendām. Pēc leģendu izvēles projekta dalībnieki veidoja grāmatu ilustrācijas. Tekstu pārrakstīja arī rokrakstā. Lai iepazītu grāmatu veidošanas procesu, skolēni piedalījās grāmatu iesiešanas darbnīcās un apmeklēja profesionālu tipogrāfiju. Grāmatas teksts tika tulkots projekta darba valodā- angļu. Grāmatu teksti ar ilustrācijām divās valodās tika nosūtīti partnerskolām. Mūsu skola saņēma partnerskolu veidotās grāmatas elektroniskā formā, veicām tulkojumu no angļu valodas uz latviešu valodu un izdrukājām un iesējām. Atlasītās leģendas tika ierakstītas audio formā.

Projekta aktivitāšu otrajā gadā tika īstenoti uzdevumi , kas saistīti ar animāciju un leļļu teātra izrādēm. Tika organizēti animācijas filmu skatīšanās pēcpusdienas, kuru laikā skolēni izvēlējās iecienītākās filmiņas. Divas populārākās filmas tika nosūtītas partnerskolām. Pēc tam tika organizētas zīmēšanas un leļļu veidošanas darbnīcas. Apmeklēja arī animācijas studiju, kur iepazina filmu veidošanas noslēpumus.

Trešajā projekta gadā skolēni iepazina teātra mākslu. Iepazina aktieru darbu un teātra procesus. Skolēni apmeklēja leļļu teātra izrādi un iepazina teātra skatuves noslēpumus. Skolā notika drāmas nodarbības un skolēni veidoja teātra izrādi. Mūsu izrāde bija par Vecīša cimdiņu. Teātra izrāde tika uzfilmēta un izplatīta starp projekta dalībniekiem. Izrāde video formātā  izrāde bija trešā gada produkts.

Projekta aktivitātes attīstīja skolēnu sociālās un pilsoniskās kompetences, paplašināja zināšanas par mākslu un mazināja atstumtības sajūtu. Pateicoties starptautiskām aktivitātēm, viņi iepazina kultūras daudzveidību un atšķirību. Viņi nostiprināja savas IKT prasmes un izmantoja tās lai sazinātos ar izglītojamiem no citām valstīm. Piedaloties nodarbībās viņi attīstīja profesionālās pamatprasmes, kuras nepieciešamas nākotnē. Jaunā un inovatīvā veidā viņi nostiprināja savas lasītprasmes un izveidoja starptautiskā projekta produktus. Tas paaugstināja motivāciju lasīt visiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem.

Projektā bija iesaistītas 9 dalīborganizācijas no deviņām dažādām valstīm, bet lielais skaits neradīja problēmas sadarbībai un komunikācijai, tā notika bez problēmām. Komunikācijas kanāliem tika izmantots e-pasts un operatīvai saziņai Whatsapp un Messenger, kā arī telefonsarunas.

Projekt sanāksmes ļāva tikties klātienē un veicamos uzdevumus labāk saskaņot, ņemot vērā partneroganizācija dažādību, dažādo skolu darba grafiku, reliģiskos un valsts svētkus. Projekta grupā valdošās labās attiecības ļāva uzdot jautājumus, izteikt savas domas un ļāva pieņemt kopīgi pieņemamus risinājumus. Vienošanās tika fiksētas rakstiski un izsūtītas elektroniski, kā arī ievietotas eTwinning platformā. Projekts tika īstenots bez traucējumiem un problēmām, kā arī visi uzdevumi, dažreiz ļoti laikietilpīgi  un sarežģīti, tika īstenoti atbilstoši sākotnējam plānam.