Speciālā izglītības programma


 

 

Dar man, tēvis, pastaliņas,

Pērc man staltu cepurīt,

Šuj man svārkus, māmuliņa,

Skolā ieti man gribās!

                                  L.t.dz.

Skolēni, skolotāji, skolas darbinieki un vecāki!

 

Veiksmīgu 2018./2019.mācību gadu! 

  Pacietību un prieku, atbalstot un iedvesmojot, atklājot un attīstot mūsu skolēnus ik dienu!

_________________________________

Atklātais izteiksmīgās skatuves runas konkurss ,,Mana valoda’’ 

2018.gada 18.oktobrī

Nolikums     Pieteikums

 __________________________________

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

Profesionālās kompetences pilnveides pasākumi

(A programmas)

Pieteikšnās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā

www.riimc.lv

 

Mācību programmas apraksts

Mācību programmas nosaukums

Kursi “Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā

no 7 līdz 12 gadu vecumam”

Mērķauditorija

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Lektors/-i

Andra Greitāne, Ilga Prudņikova, Inga Safina, Laila Lapiņa

Nodarbību apjoms

8 stundas (akadēmiskās)

Nodarbību skaits klātienē

2

Norises laiks

07.09.2018. un 14.09.2018.  plkst. 13.00-17.00 (1. grupa)

21.09.2018. un 28.09.2018.  plkst. 13.00-17.00 (2. grupa)

05.10.2018. un 12.10.2018.  plkst. 13.00-17.00 (3. grupa)

19.10.2018. un 26.10.2018.  plkst. 13.00-17.00 (4. grupa)

02.11.2018. un 09.11.2018.  plkst. 13.00-17.00 (5. grupa)

Norises vieta

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola - attīstības centrs

(Rīga, Ģertrūdes iela 18)

Mērķis

Padziļināt vispārizglītojošo skolu skolotāju izpratni par psiholoģiski pedagoģiskās izvērtēšanas nepieciešamību, palīdzības iespējām izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. Iegūt praktisko pieredzi individuālo plānu veidošanā un konkrētu problēmsituāciju risināšanā.

Mācību programmas anotācija

Kursu ietvaros, lai precīzāk aprakstītu katra bērna attīstības  īpatnības, tiks parādītas novērtēšanas metodes, kuras veidotas atbilstoši Pasaules Valsts organizācijas principiem. Pedagogi iepazīsies ar Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas bērnu un jauniešu versiju un SFK principu izmantošanas iespējām, eksperimentāli psiholoģisko un pedagoģisko metodiku izglītojamo intelektuālās attīstības noteikšanā vecumā no 7 līdz 12 gadiem.

 Kursos tiek plānots iemācīties sagatavot un īstenot individuālo izglītības programmas apguves plānu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, attīstot sadarbības prasmes starp skolotājiem, atbalsta komandas speciālistiem, izglītojamo vecākiem, kā arī noteikt iespējamo starpinstitūciju sadarbību. Tiks pilnveidotas pedagogu prasmes individuālā izglītības plāna sagatavošanā, aptverot  vairākus posmus: izpētes, uzdevumu izvirzīšanas, uzdevumu īstenošanas un izvērtēšanas.

Dalības maksa

Bezmaksas

Vietu skaits

17

Kontaktinformācija

Vineta Cibiņa,

t. 28379719, vineta.cibina@inbox.lv

Pieteikšanās

Pieteikšanās šeit:

1.grupa - http://riimc.lv/events/izglitojama-intelektualas-attistibas-psihologiski-pedagogiska-izvertesana-perioda-no-7-lidz-12-gadu-vecumam-1-grupa/2022

2. grupa – http://riimc.lv/events/izglitojama-intelektualas-attistibas-psihologiski-pedagogiska-izvertesana-perioda-no-7-lidz-12-gadu-vecumam-2-grupa/2023

 3. grupa – http://riimc.lv/events/izglitojama-intelektualas-attistibas-psihologiski-padagogiska-izvertesana-perioda-no-7-lidz-12-gadu vecumam-3-grupa/2024

 4. grupa – http://riimc.lv/events/izglitojama-intelektualas-attistibas-psihologiski-pedagogiska-izvertesana-perioda-no-7-lidz-12-gadu-vecumam-4-grupa/2025

 5. grupa - http://riimc.lv/events/izglitojama-intelektualas-attistibas-psihologiski-pedagogiska-izvertesana-perioda-no-7-lidz-12-gadu-vecumam-5-grupa/2026

 

Mācību programmas apraksts

Mācību programmas nosaukums

Kursi “Tehnoloģijas un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar  garīgās attīstības traucējumiem”

Mērķauditorija

Vispārizglītojošo skolu pedagogi, logopēdi

Lektors/-i

Ainārs Beitiks, Antra Krauce, Ina Gaure

Nodarbību apjoms

8 stundas (akadēmiskās)

Nodarbību skaits klātienē

2

Norises laiks

07.09.2018. un 14.09.2018.  plkst. 13.00-17.00 (1. grupa)

21.09.2018. un 28.09.2018.  plkst. 13.00-17.00 (2. grupa)

05.10.2018. un 12.10.2018.  plkst. 13.00-17.00 (3. grupa)

19.10.2018. un 26.10.2018. plkst. 13.00-17.00 (4. grupa)

02.11.2018. un 09.11.2018.  plkst. 13.00-17.00 (5. grupa)

Norises vieta

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola - attīstības centrs

(Rīga, Ģertrūdes iela 18)

Mērķis

Kursu mērķis ir paaugstināt vispārējās izglītības iestādēs strādājošo skolotāju profesionālo kompetenci, apzināt tehnoloģiju sniegtās iespējas un  sekmēt tehnoloģiju lietošanu mācību procesā  izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Mācību programmas anotācija

Kursos tiek plānots iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām un apzināt to sniegtās iespējas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.  Praktiskās nodarbībās apgūt simbolu valodas „Widgit” programmu „SymWriter-2” un tās izmantošanas iespējas mācību procesā.

Apgūstot šo programmu, pedagogi varēs veidot materiālus, darba lapas, izmantojot simbolu valodu „Widgit” gan kursu ietvaros, gan patstāvīgi.

Dalības maksa

Bezmaksas

Vietu skaits

17

Kontaktinformācija

Vineta Cibiņa,

t. 28379719, vineta.cibina@inbox.lv

Pieteikšanās

Pieteikšanās šeit:

1. grupa - http://riimc.lv/events/tehnologijas-un-to-sniegtas-iespejas-specialo-pedagogisko-vajadzibu-nodrosinasanai-1-grupa/2027

 2. grupa – http://riimc.lv/events/tehnologijas-un-to-sniegtas-iespejas-2-grupa/2028

3. grupa – http://riimc.lv/events/tehnologijas-un-to-sniegtas-iespejas-3-grupa/2029

4. grupa – http://riimc.lv/events/tehnologijas-un-to-sniegtas-iespejas-4-grupa/2030

 5. grupa - http://riimc.lv/events/tehnologijas-un-to-sniegtas-iespejas-5-grupa/2031

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning