Skolēnu uzņemšanas kārtība

Uzņemšanas / atskaitīšanas kārtība

Skolēni tiek uzņemti skolā visa mācību gada laikā  no 1. līdz 9. klasei un arodklasēs, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.591. (2015.gada 13. oktobrī) Lai iestātos skolā, nepieciešams valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, kurā norādīta konkrēta speciālās izglītības programma.

Piesakot izglītojamo skolā nepieciešami šādi dokumenti:

  • skolas direktoram  adresēts iesniegums,
  • pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums,
  • dzimšanas apliecība vai pases kopija (uzrādot oriģinālu),
  • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u),
  • apliecība par pamatizglītību (stājoties arodklasē),
  • izglītojamā fotogrāfija (3 x 4 cm).

 

Skolēnus  atskaita no skolas   Ministru kabineta noteiktajā kārtībā,  pamatojoties uz pašvaldības vai valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, vai pēc vecāku iesnieguma.