Speciālā izglītības programma


 

 

Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas - attīstības centra atklātās sacensības peldēšanā 2018. gada 15. februārī

Nolikums

Pielikumi

 

 _________________________

 

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

2016./2017. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas:

rudens brīvdienas – no 2016.gada 24.oktobra līdz 2016.gada 28.oktobrim;

ziemas brīvdienas – no 2016.gada 22.decembra līdz 2017.gada 4.janvārim;

brīvlaiks 1. klasei - no 2017. gada 6. februāra līdz 10. februārim;

pavasara brīvdienas  – no 2017.gada 13.marta līdz 2017.gada 17.martam;

vasaras brīvdienas 1.–9.klases skolēniem – no 2017.gada 31.maija līdz 2017.gada 31.augustam

Bērnu ar speciālām izglītošanās vajadzībām iekļaušanās izglītības sistēmā, speciālā vai iekļaujošā skola, stiprās un vājās puses.

Papildus informācija

E-punkts title

_________________________________

Rīgas pedagoģiski medicīniskā komisija

Noteikt izglītojamo veselības stāvoklim atbilstošu izglītības programmu, sniegt atzinumu 1.-4. klašu izglītojamajiem ar mācīšanas grūtībām, izvērtēt un ieteikt mācību organizēšanu mājās ilgstoši slimojošajiem izglītojamajiem Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Ilgstoši slimojošu skolēnu mācību organizēšanai mājās nepieciešamie dokumenti: ģimenes ārsta izziņa (forma 27/u) vecāku iesniegums, skolas iesniegums. Izglītības programmas noteikšanai nepieciešamie dokumenti: dzimšanas apliecība, medicīniskā izziņa (forma 27/u) no ģimenes ārsta par bērna agrīno attīstību, dzirdes un redzes pārbaudes rezultātiem un citi vecāku rīcībā esoši pedagoģisko, psiholoģisko un medicīnisko pārbaužu rezultāti, pirmsskolas vecuma izglītojamajam - pirmsskolas izglītības pedagoga sagatavota informācija par izglītojamo, skolas vecuma izglītojamajam- klases audzinātāja, speciālā pedagoga, logopēda, sociālā pedagoga un psihologa raksturojumi vai veiktās izpētes rezultātu apkopojums, vecāku iesniegums. Ja bērns jau iepriekš bijis valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskajā komisijā - iepriekšējās pārbaudes karte.

Adrese: Rīga, Kaņiera ielā 15, Rīgā, LV-1063, Tālrunis: +371 67037322, Fakss: +371 67037322, E-pasta adrese: iksd.izglitiba@riga.lv, WWW: http://www.e-skola.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: Pirmdiena: 14.00-17.00 Otrdiena: 9.00-13.00 Trešdiena: 9.00-13.00 Ceturtdiena: 14.00-17.00

_______________________________________________________

Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija


Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk – VPMK) kompetencē ir sniegt atzinumu par atbilstošāko speciālās pamatizglītības vai speciālās vidējās izglītības programmu izglītojamajiem ar redzes, dzirdes vai fiziskās attīstības traucējumiem no 1. līdz 12.klasei, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar somatiskajām saslimšanām no 1. līdz 9.klasei, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 5. līdz 9.klasei.
Ierodoties uz VPMK, visiem izglītojamiem nepieciešami šādi dokumenti:
1.    Vecāku iesniegums par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā (iesnieguma veidlapu var aizpildīt arī ierodoties uz komisijas sēdi).
2.    Izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāku personu apliecinošs dokuments.
3.    Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt izglītojamā spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un pilnvaro personu, kura pārstāvēs izglītojamā intereses. Pilnvarotajai personai nepieciešams personu apliecinošs dokuments. Ja bērnu uz VPMK sēdi pavada aizbildnis, tad nepieciešams bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu. Ja bērnu uz VPMK sēdi pavada audžuģimene, tad nepieciešams attiecīgās bāriņtiesas pilnvarojums.
4.    Ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi. Ģimenes ārsta atzinums izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
5.    Psihologa atzinums izdots ne agrāk kā vienu gadu pirms komisijas sēdes.
6.    Izglītības iestādes informācija par izglītojamo vai izglītojamā raksturojums, kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes, kā arī individuālais izglītības plāns vai izglītojamajam mācību procesā un pārbaudes darbos piemērotie atbalsta pasākumi.
7.    Ja izglītojamais komisiju apmeklē atkārtoti, kopā ar izglītības iestādes informāciju jāiesniedz individuālais izglītības plāns.
8.    Sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi dzimtajā valodā un matemātikā.
Izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem
1.    Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.
2.    Bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
Izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
1.    Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums ar kopējo pilnu intelektuālo spēju attīstības līmeņa izvērtējumu, kurš izdots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes.
2.    Bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
3.    Nepieciešamības gadījumā (atkarībā no traucējuma veida un smaguma pakāpes) citu ārstu atzinumi.
Visiem izglītojamiem vēlams VPMK iesniegt arī citus dokumentus (slimnīcu un/vai sanatoriju izrakstus, ārstu speciālistu atzinumus, u.c.) par veselības stāvokli, lai objektīvi izvērtētu un ieteiktu izglītojamajam piemērotāko izglītības programmu.
VPMK sastāvā ir Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļas speciālisti un pieaicinātie eksperti.
Uz VPMK sēdi jāpiesakās iepriekš pa tālruni: 67212227
Adrese: Merķeļa 11, Rīga.
Kontaktpersona: Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja,
e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning