Speciālā izglītības programma


 

 

Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas - attīstības centra atklātās sacensības peldēšanā 2018. gada 15. februārī

Nolikums

Pielikumi

 

 _________________________

 

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

Jauno darbinieku iekļaušana

Filmiņa veidota personāla konkurētspējas paaugstināšanas projekta laikā :)

 

________________________________

Pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju.

 2017.gada novembrī mūsu skolas pedagogi un direktore Laila Lapiņa devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Somiju, lai iepazītos ar šīs valsts izglītības sistēmu, uzzinātu kaut ko jaunu un papildinātu savu pieredzi. Izglītības sistēma Somijā tiek uzskatīta par veiksmīgāko pasaulē.

Helsinkos mēs apmeklējām un iepazināmies ar divām skolām - Kivenpuisto skolu un Resonaari speciālās mūzikas izglītības centru. 

Skolotāji aktīvi diskutēja par skolas darba organizēšanu, problēmām un risinājumiem. Mēs piedalījāmies arī Resonaari speciālās mūzikas centra nodarbībās un praksē izmēģinājām mūzikas apmācības sistēmu, kas balstīta uz krāsu un figūru nošu pierakstu, kuru izmanto mūzikas apmācībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībam.

Somijas skolās uzsvars tiek likts uz mācību procesu un mācību vides veidošanu. Skolās ir modernas tehnoloģijas un plašas telpas. Somijas izglītības sistēma balstās uz līdzdarbošanos, līdzatbildību un uzticību.

      Helsinku skolās redzētais un dzirdētais deva lielāku pieredzi un izpratni, kā mums pilnveidot mācīšanās procesu un skolas vides kvalitāti, tāpat mēs novērojām, ka savā skolā daudzas lietas darām līdzīgi, pielietojot dažādas metodes izglītības programmas apguvei un ieviešot jauninājumus. 

Jebkura savstarpēja mācīšanās un viedokļu apmaiņa ir liels ieguvums. 

Izglītības metodiķis    Ilga Grīntāle

_______________________________

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana

2014./2015.mācību gadā 3 skolas pedagogi ir pieteikušies pirmreizējai profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai, pretendējot uz 3.kvalitātes pakāpi. Ir izstrādāts nolikums un izveidota komisija 3 cilvēku sastāvā :

L.Lapiņa   - kom.priekšsēdētāja, Rīgas 1.spec.intenātpamatskolas direktore,
I.Balabka - priekšsēdētājas vietniece, dir.v. izglītības jomā,
I.Apsīte    - komisijas locekle, dir. v. izglītības jomā.

Pirmā komisijas sēde notika 2014.gada 30.septembrī.
Laika .plānojums  ; pedagogu vadīto stundu vērošana no 2014.gada 1. oktobra līdz 2015.gada 15.februārim,
 pedagogu portfolio sagatavošana un iesniegšana komisijai līdz 2015.gada 28.februārim,
 rezultātu apkopošana no 2015.gada 2.marta līdz 2015.gada 26.martam.

____________________________________________________

Skolā strādā kvalificēti pedagogi, no tiem 36 maģistri, 1 pedagoģijas zinātņu doktors.

Skolas administrācija

-  direktore – Laila Lapiņa
- direktora vietnieks - Inga Balabka, Iluta Apsīte, Vineta Cibiņa (attīstības centrs), Ainārs Beitiks
-  direktora vietnieks saimniecības darbā – Ēriks Streičs

Pedagoģiskie darbinieki

- speciālās izglītības pedagogi
- logopēdi
- sporta un ārstnieciskās rehabilitācijas pedagogi
- bibliotekārs

Atbalsta personāls

- ārsts
- psihiatrs
- psihologs
- sociālais pedagogs
- medicīnas māsa
- masieris
- fizioterapeits

Apkalpojošais personāls

- lietvedības pārzine
- saimniecības pārzine
- sociālie aprūpētāji
- pavāres
- apkopējas
- aukles
- sargi
- elektriķis
- galdnieks

Skolas lepnums

2012. gada 8. oktobrī  Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs un Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvji pasniedza balvas „Zelta pildspalva” 15 Rīgas labākajiem skolotājiem un pašvaldības stipendijas – uzcītīgākajiem skolēniem. Rīgas pašvaldība labākos skolu pedagogus un izcilākos 12. klašu absolventus sumināja jau septiņpadsmito gadu pēc kārtas. "Zelta pildspalvu" saņēma mūsu skolas skolotāja Antra Krauce.

Antra Krauce 

Foto: Kaspars Balamovskis

 

  2011.gada 18.novembrī, Rīgas pils Ģērboņu zālē notika Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta pasniegšanas svinīgā ceremonija. Matemātikas skolotājs Paulis  Lore tika apbalvots ar Atzinības krustu par izcilu 57 darba mūža gadu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un nopelniem speciālās izglītības attīstībā Latvijā.

 

 

 


 

   Rīgas pašvaldības balva "Zelta pildspalva" 2010. gadā pasniegta direktores vietniecei izglītības jomā, angļu valodas skolotājai Indrai Vilnei.

 

2007. gada 6.oktobrī notika gada nozīmīgākais Latvijas izglītības dzīves pasākums – Latvijas Pedagogu forums, kurā lielāko nozares apbalvojumu – Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Gada balvu kopā ar 30 izciliem izglītības un zinātnes darbiniekiem saņēma skolas direktore Laila Lapiņa.


   Tradicionālo Rīgas domes balvu izglītībā - Zelta pildspalvu - 2007. gada 5. oktobrī saņēma 15 skolotāji, viņu vidū arī mūsu skolas skolotāja Genovefa Apšeniece.

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning