Speciālā izglītības programma


 

 

Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas - attīstības centra atklātās sacensības peldēšanā 2018. gada 15. februārī

Nolikums

Pielikumi

 

 _________________________

 

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

Rīgas 1.speciālā internātpamatskola- attīstības centrs ir mācību iestāde bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Skola ir dibināta 1923. gadā un ir pirmā šāda veida skola Latvijā.

Skolas vīzija

Sakārtotā vidē uzlabota dzīves kvalitāte.

Prioritāte

   Labvēlīgā vidē apmierināts bērns un iekšēji sakārtots skolotājs.

Skolas uzdevums

   Gatavot skolēnus dzīvei sabiedrībā un piemērota darba veikšanai atbilstoši skolēna veselības stāvoklim, garīgās un fiziskās attīstības līmenim. Attīstīt skolēnos patstāvību, mācību motivāciju, saskarsmes prasmes. Uzlabot vidi, kas nodrošina mācību, korekcijas, audzināšanas darba kvalitāti.

   Iespēju robežās uzlabot skolotāja darba apstākļus, veicināt tālākizglītību un pašizglītību.

Par skolu un skolotājiem

   Skola bērniem nodrošina speciālo pamatizglītību un  pēc  9. klases ir iespēja apgūt arodapmācību.

- Beidzot 9. klasi, skolēni saņem apliecību par pamatizglītību.

- Beidzot arodklasi, skolēni saņem 1. līmeņa kvalifikācijas apliecību.

    C – līmeņa klasēs skolēni tiek mācīti pēc individuālām programmām, atbilstoši katra bērna individuālajām spējām un veselības stāvoklim.

 Mācību dienu skolā veido mācību stundas, interešu izglītības pulciņu nodarbības un ārpusstundu nodarbības. Skolā  ir izveidoti grāmatu iesiešanas, mājturības, dzīves mācības, šūšanas, kokapstrādes, vizuālās mākslas un informātikas kabineti. Skolā ir sporta zāle, vingrotava un trenažieru zāle.

Skolā ir internāts.

   Skolēni regulāri apmeklē izstādes, muzejus, koncertus un citus izglītojošus pasākumus. Skolēniem ir iespēja apmeklēt peldbaseinu un jāšanas nodarbības.

  Skolā strādā augsti kvalificēti pedagogi. Mūsu kolektīvs strādā tā, lai katrs bērns justos vajadzīgs, varētu atklāt savas spējas un tās attīstīt, vienlaicīgi kompensējot garīgās un fiziskās attīstības traucējumus.

Starptautiskā sadarbība

   Skola ir iesaistījusies vairākos starptautiskos sadarbības projektos ar Somiju, Zviedriju, Igauniju, Norvēģiju, Īriju, Dāniju, Spāniju, Portugāli, Rumāniju, Poliju, Ungāriju, Austriju, Angliju, Turciju.

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning