Speciālā izglītības programma


 

 

Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas - attīstības centra atklātās sacensības peldēšanā 2018. gada 15. februārī

 

NOLIKUMS

Pielikumi

 

 _________________________

 

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

 2017./2018. mācību gada audzināšanas darbs

Mērķis: 

Patstāvīgas, atbildīgas izglītojamā personības attīstība mūsdienu sabiedrībā.

Uzdevumi:

1. Izglītojamo vērtību izglītības audzināšana.

2. Patriotisma jūtu attīstīšana, pilsoniskās līdzdalības veicināšana, sekmējot cieņu pret Latvijas valsti, tautu, tās kultūru un tradīcijām, turpināt gatavošanos Latvijas simtgadei, nodrošinot ikvienam izglītojamajam līdzdalības iespējas.

3. Izglītojamo piederības sajūtas veidošana savai ģimenei, skolai, pilsētai, valstij - veicināt pašpārvaldes līdzdalību izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, fiziskās aktivitātēs, sportā un kultūras dzīvē, sadarboties ar citu iestāžu pašpārvaldēm.

4. Atbildīgu, cieņpilnu un iecietīgu izglītojamo savstarpējo attiecību veicināšana.

5. Izglītojamo individuālo kompetenču pilnveidošana interešu izglītības programmās izglītības iestādē piedāvātajās programmās.

6. Veselīga dzīvesveida popularizēšana kā garīgās un fiziskās veselības pamatus. 

7. Karjeras izglītības pasākumu realizēšana izglītības iestādē un ārpus tās.

8. Organizēt valsts nozīmes pasākumus sportā, kultūrizglītībā, tehniskajā jaunradē interešu izglītībā.

9. Pedagogu radošās darbības un metodiskā darba labās prakses popularizēšana interešu izglītībā un audzināšanas darbā.

 

Klases/ grupas atbildīgajam skolotājam, kurš veic klases audzināšanas darbu, viens no uzdevumiem ir organizēt klases audzināšanas stundas. VISC ir aktualizējis un pilnveidojis metodisko līdzekli ,,Klases stundu programmas paraugs“, kas ir ņemts vēra izstrādājot Rīgas 1.speciālās internātpmatskolas-attīstības centra audzināšanas programmu, kas palīdz mērķtiecīgi plānot un īstenot klases stundas par šādām tematiskām grupām:

- sevis izzināšana un pilnveidošana,

- Es ģimenē, klasē un skolā,

- veselība un vide,

- karjeras izvēle,

- drošība.

 

Klases/grupas atbildīgā skolotāja dokumenti:

1. Klases/grupas atbildīgā skolotāja darba mapē

- klases stundas tematiskais plāns;

- skolēna izpētes materiāli;

- izglītības iestādes pasākumu plāns;

- pasākumi (skolas, klases, ārpusskolas):

        ekskursijas 2 x mācību gadā, projektu nedēļa, sporta dienas u.c.

- ieteicamie pasākumi:

        pēc klases/grupas atbildīgā skolotāja izvēles – teātru, muzeju un kino apmeklējumi, piedalīšanās atsevišķos projektos vai labdarības pasākumos, akcijās, konkursos, saskaņojot ar administrāciju.

- sadarbība;

        Sadarbības metodes ar ģimenēm:

individuālas sarunas ar vecākiem (uzskaite e-klasē); frontālas (izglītības iestādes vecāku sapulces, vecāku dienas, kopīgas ekskursijas, izglītojoši pasākumi mācību gadā – lekcijas, pasākumi); vecāku sapulces ( vienu vai vairākas reizes mācību gadā pēc nepieciešamības (klašu vecāku sapulču protokoli – izglītības iestādes veidlapa);

     Vecāku dienas:

        4 reizes mācību gadā.

- ārpusstundu aktivitātes:

interešu izglītības nodarbību laiki un apmeklējumi,

individuālo, fakultatīvo nodarbību laiki un apmeklējumi.

skolotāja un izglītojamo sasniegumi (diplomi, pateicības….);

 

2. Klases/grupas skolotāja regulārais darbs

- izglītojamā personas lietas:

        katra mācību gada beigās ieraksta personu lietā katra izglītojamā sasniegumus mācību gadā, kā arī rīkojumu par izglītojamā pārcelšanu nākamajā klasē, datumu un numuru,

        e-klasē personas lietas iekārtošana,

        informācijas precizēšana par vecākiem, dzīvesvietu,

        vecāku datu ievadīšana piekļuvei e-klasē.

- klases stundas vadīšana vienu  reizi nedēļā, atbilstoši klases stundas tematiskajam plānam.

- sadarbība ar atbalsta personālu (ar skolas psihologu, medicīnas darb.), stundu kavējumu uzskaite, izglītības iestādes sociālā pedagoga informēšana par izglītojamā neattaisnotajiem kavējumiem.

- drošības instruktāžas(Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos: Ministru kabineta noteikumi nr.1338, Latvijas Vēstnesis, 2009.gada 27.novembris, 187).

- izglītojamā dienasgrāmata.

        Klases/ grupas atbildīgais skolotājs katru nedēļu paraksta dienasgrāmatu, ievieto informāciju, kā arī katru mēnesi izglītojamajam sniedz sekmju izrakstu.

        Plānotie ārpusstundu pasākumi apskatāmi skolas mājas lapas sadaļā: pasākumu kalendārs. 

 

2017./2018. mācību gada klases/grupas atbildīgie skolotāji

1./2.a klase V.Cibiņa,  I.Liepa

1.c klase         A.Krauce

1./2.c klase L.Stukule 

3.c klase         R.Krievāne 

3./4.a klase I.Baranovska

4.c klase         I.Grīntāle

4.c 1 klase         A.Beresineviča

5.a klase         I.Taubenberga

5.c klase         A.Jasmane

6.a klase         A.Meijere

6.b klase         E.Pastore

6.c klase         D.Kupluma

7.a klase         M.Mateisāne

7.c klase         L.Pataša

7.b klase         S.Megne

8.a klase         A. Skangalis

8.k klase        S.Caune 

9.c klase        I.Puriņa

9.a klase        I.Brutāne

9.b klase        I.Muktupāvela

D1 darba iemaņu klase L.Rubene

D2 darba iemaņu klase A.Eversone

D3a darba iemaņu klase S.Žura

D3b darba iemaņu klase I.Gaure

A-1 arodklase A.Juškeviča

A-2 arodklase A.Eidons

A-3 arodklase Fl.Kalniņa

 

 

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning