Speciālā izglītības programma


 

 

19.oktobrī - Vecāku pēcpusdiena

 _________________________

 

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

 

2017.  gads

2. Starptautiskā KONFERENCE

konference

IKT-atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Jau otro gadu, kopš attīstības centra statusa iegūšanas,  Rīgas 1.speciālā internātpamatskola-attīstības centrs organizē konferenci vispārizglītojošo skolu pedagogiem. Šogad 1.un 2.jūnijā tika organizēta 2.starptautiskā konference, praktiskās darbnīcas ,,IKT-atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”. Konference tika rīkota sadarbībā ar Erasmus+ projektu  ,,Vai ESi gatavs dzīvei un darbam?”, SENIC, Lielbritānija. Lai varētu uzņemt visus dalībniekus, kas vēlas piedalīties, organizatori konferences norisei izvēlējās Latvijas Nacionālās bibliotēkas plašo Ziedoņa zāli. Konferences atklāšanā skolas direktore Laila Lapiņa atzīmē, cik nozīmīgas ir tehnoloģijas ikdienā un sadzīvē.                                                                               Rīgas 1.speciālā internātpamatskola - attīstības centrs var lepoties ar saviem profesionāļiem, lektoriem – Aināru Beitiku un Antru Krauci, kuri ir gatavi dalīties pieredzē ar kolēģiem no visas Latvijas. Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centra direktores vietnieks, projektu koordinators  Ainārs Beitiks iepazīstināja ar Erasmus+ projekta ,, Vai esi gatavs darbam un dzīvei?”  noslēguma rezultātiem, kur informācijas komunikāciju tehnoloģiju joma bija mūsu skolas atbildība. Andris Gribusts ,,Lielvārds” kompetences centra vadītājs informēja par Tehnoloģijām mūsdienīgā mācību vidē. Apkopojot kvalitātes vērtēšanas anketas, tiek secināts, ka īpašu uzslavu no klausītāju puses ir guvusi atraktīvā Drošāka interneta centra  izglītības darba vadītāja, VISC vecākā eksperte Liene Valdmane, ka runāja par Mediju pratību kā rīcībspējas stūrakmeni.  Mediju nozīme un mērķtiecīga lietošana ir problēma ne tikai skolas līmenī, bet arī visā sabiedrībā, kur arī bērns ar īpašām vajadzībām ir sabiedrības daļa. Pedagogi augstu vērtēja Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centra metodiķes Antras Krauces praktiskos piemērus par IKT izmantošanas iespējām mācību procesā.                                    Īpašs gandarījums organizatoriem ir par vieslektoru, neatkarīgo speciālo vajadzību IKT konsultantu SENICT un Lielbritānijas UNESCO ekspertu speciālo vajadzību tehnoloģijās Īans Bīns (Ian Bean). Lektors ar entuziasmu iepazīstināja un atsvaidzināja zināšanas par Atbalstošajām jeb asistīvajām tehnoloģijām, ko katram skolotājam vajadzētu zināt. Tā kā lektors ir praktiķis savā jomā un ir uzkrājis 20 gadu pieredzi, viņš runāja arī par Iekļaujošu kreatīvu mācīšanu.  1.jūnija konference noslēdzās ar praktiskajām darbnīcām 2.jūnijā, kuras vadīja vieslektors Īans Bīns (Ian Beans) un Sociālās inovācijas centra valdes priekšsēdētāja Renāte Lukjanska. Vieslektors demonstrēja dažādas Ipad aplikācijas un runāja par Mijiedarbību ar pasauli izmantojot IKT , kā arī par Skolēna balsi un iespējām to pielietot macību procesā ar tehnoloģiju atbalstu.                          Paldies visai Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centra komandai, kas palīdzēja konferences sagatavošanā un īstenošanā.                                                                                                  Vineta Cibiņa   Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centra direktores vietniece

Rīgas pilsētas Centra un Ziemeļu rajona skolu sociālo pedagogu metodiskās apvienības sanāksme

2017.gada 19. janvārī mūsu skolā norisinājās  Rīgas pilsētas Centra un Ziemeļu rajonu skolu sociālo pedagogu metodiskās apvienības sanāksme.                                                              Sanāksmes laikā  Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas - attīstības centra direktore Laila Lapiņa un sociālais pedagogs Inese Siliņa sirsnīgi sveica dalībniekus un iepazīstināja ar skolas galvenās darbības virzieniem. I.Siliņa dalījās savā darba pieredzē, iepazīstināja klātesošos ar darba prioritātēm, palīdzības un atbalsta sistēmas organizēšanu un īstenošanu izglītības iestādē.                                                            Skolā viesojās Rīgas domes Labklājības departamenta Apmācību un informācijas sektora vadītāja Ieva Grietēna, kura klātesošos iepazīstināja ar nodaļas  jaunākiem piedāvājumiem izglītības iestādēm.    Sanāksmes noslēgumā metodiskās apvienības vadītāja Sigita Dēliņa vēlreiz aktualizēja svarīgākos jautājumus turpmākai un efektīvākai skolu sociālo pedagogu darba rezultātu sasniegšanai.

________________________________________________

2016. gads

 

seminārs

Republikas speciālo skolu matemātikas skolotājiem 

      Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas – attīstības centrā 2016. gada 27. oktobrī no tuviem un tāliem ceļiem uz semināru šajās telpās tiek sagaidīti skolotāji. Pulcēti skolas ēdamzālē pie klāta galda, ar ko tiek apliecināts: “Tu esi gaidīts”. To, ka gaisotne kopumā ir ne mazāk svarīga par pašu semināra norisi, ir ļoti labi zināma lieta pašiem organizatoriem. Par semināra norises kārtību vēstīs katram dalībniekam sagatavota programma ar lasījumiem un to autoriem, kā arī uzstāšanās laiku. Tas organizē. Ar uzskatiem, viedokļiem, pieredzi, zināšanām, kaut gan gaidas būs atšķirīgas, divējādas. Vai tās piepildīsies? To sajutīs katrs pats. Gan tas, kurš dalījās savā pieredzē, gan tas, kurš uzklausīja. 76 semināra dalībnieki kādas no atziņām nesīs tālāk, daudzas no tām pat varbūt ļoti dziļi iesakņosies. Par to liecina izraisītā interese par lektoru prezentācijām. Kurš gan negribētu zināt,  ko sola nākotne izglītības telpā?  Dr.paed Ilgas Prudņikovas (VISC pārstāve) prezentācija “Aktualitātes izglītības procesā. Izglītības saturs un kvalitāte” sniegs nopietnu ieskatu izglītībā centrētos pasākumos.                                                                                  

          Par to, ka pedagogs “nodrošina iespējas attīstīties” pārliecinoši runā Asoc. prof. Ineta Helmane, matemātikas grāmatu autore, bez bažām pieminot ievērojamu izglītības stratēģu (Vigotskis, Students,1923, Dēķens,1919 ) uzskatu aktualitāti skolēnu sagatavošanai dzīvei tolaik un mūsdienās. Inetas Helmanes prezentācija “Mācīšanās darot – aktualitāte matemātikas mācību satura apguvē” būs vērtīgs ieguvums klātesošajiem praktiķiem. Ar semināra organizētāju atbalstu tā tiks izsūtīta visiem interesentiem. Pašmāju lektori būs pieticīgāki laikā, godu atdodot viesiem – lektoriem, bet atraktīvāki. Mg. paed. Vineta Cibiņa, Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas – attīstības centra direktores vietniece metodiskajā darbā, zina, kā atjaunot uzmanības resursus.  Tēma “Matemātisko priekšstatu veidošanās” tiek apgūta iesaistoties, darot. Bet ar  Zelta pildspalvu godalgotā skolotāja Antra Krauce  prezentēs kopdarbu ar Noru Razgailu:  darba burtnīcu “UZ SKOLU”, kurā iekļauti radoši uzdevumi “Priekam”. 

   ,,Tiksimies martā Gaujienā!” ar šiem vārdiem Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas-attīstības centra direktora vietniece Inga Balabka noslēdz semināra dienu. Ir pabeidzies viens nozīmīgs un jēgpilns pasākums.  

 

seminārs

,,Erasmus K1”  skolā 

       Pieredzes apmaiņas seminārā ,,Erasmus K1”, kas notika  Rīgas 1.  speciālās internātpamatskolas  - attīstības centra telpās  2016. gada 16. septembrī, skolas direktore Laila Lapiņa pastāstīja viesiem par skolas struktūru un izglītības programmām, vienlaicīgi dodot iespēju pabūt klasēs un pašu acīm vērot pielietotās metodes  skolēnu apmācībā. Katram vienam no 25 šī semināra dalībniekiem bija iespēja apmeklēt un piedalīties vienā mācību stundā. Sekoja dalīšanās vērojumu pieredzē. Profesionalitāte. Augsta darba kultūra. Organizētība. Radošums. Tādi bija šo daudzo vērotāju kopīgie atslēgas vārdi.                                                                                               Semināra dalībnieki dosies prom ar atziņu: “Jēgpilna apmācības sistēma”. Kaut arī līdzībā skatāma, bet šī lai paliek mūsu – Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas – attīstības centra dominante: „Skaties, kā teikuma priekšmets grupē vārdus ap sevi. Papildinātājs papildina, un izteicējs izteic. Apstākļi palīdz. Un, kad nav ne kas palīdz, ne papildina, teikuma priekšmets veido teikumu viens pats.

                                   Izturība.                      Uztvere. 

                                   Saturība.                      Aptvere. 

                                   Noturība.                    Satvars...” 

( Imants Ziedonis) 

 

 seminārs 

Ziemeļkipras skolotājiem

Šo mācību gadu uzsākam ar viesiem no Ziemeļkipras. Tie ir skolotāji. Direktores kabinetā ar viņiem tiekas atbildīgie izglītības jomā: Inga Balabka, Ainārs Beitiks. Viesu jautājumi ir daudz un dažādi par speciālo izglītību Latvijā. Aināram Beitikam  jāsniedz atbildes par visdažādākajām jomām skolas dzīvē. Kad pastāstīts, kā tiek vadīta skolas dzīve šeit, saklausāms kluss jautājums: ,,Vai jūs šeit nakšņojat? ...” (Jautājums šoreiz neattiecas uz šīs skolas audzēkņiem) ,,Skaista skola,” kāds no viesiem saka. 


seminārs

Poznaņas aprūpes ārstniecības un rehabilitācijas iestāžu speciālistiem

2016.gada 23.augustā skolā viesojās speciālisti no Poznaņas Aprūpes, ārstniecības un rehabilitācijas iestādes, kuru aprūpē ir jaunieši ar īpašām vajadzībām. Poznaņas speciālistu viesošanās  mērķis bija iepazīties ar mūsu skolas Multisensoro  telpu. Speciālistiem tika sniegts metodisks atbalsts par to, kā iekārtot Multisensoro telpu, kādu aprīkojumu izvēlēties,kā plānot un vadīt nodarbības, kā arī veikt bērnu funkcionēšanas attīstības traucējumu novērtēšanu.
      Poznaņas speciālisti devās projām ar pārliecību, ka izveidojot savā iestādē Multisensoro telpu, izdotos uzlabot terapijas ietekmi un aprūpes kvalitāti.
 

Speciālās izglītības skolotāja  Ilga Grīntāle

konference

,,Mācies – kusties – domā’’

                 2016.gada 16.jūnijā Rīgas 1.speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā notika konference “MĀCIES - KUSTIES – DOMĀ”. Konferencē piedalījās 76 dalībnieki (speciālie pedagogi, logopēdi, psihologi) no Rīgas un Latvijas vispārizglītojošajām un speciālajām izglītības iestādēm, no pirmsskolas izglītības iestādēm. Konferences mērķis bija aktualizēt kustību nozīmi bērnu un jauniešu attīstībā un mācību procesā.

 

 

seminārs

 Latvijas speciālo Izglītības iestāžu matemātikas skolotājiem

Zālītes speciālā internātpamatskolā

Rīgas 1.speciālā internātpamatskola – attīstības centrs 2016.gada 26.aprīlī organizēja Speciālo izglītības iestāžu matemātikas skolotāju izbraukuma semināru Zālītes speciālā internātpamatskolā. Seminārā piedalījās 62 (sešdesmit divi) pedagogi no dažādām republikas vispārizglītojošām un speciālām Izglītības iestādēm. Lai gan galvenie semināra jautājumi bija saistīti tieši ar matemātikas metodikas novitātēm, dalībnieku interesi saistīja Zālītes speciālās internātpamatskolas prezentētais mācību darbs, mācību metožu pielietošanas daudzveidība, kā arī uz praktiskām iemaņām balstīts mācību darbs.                                                                                 Izsakām pateicību Zālītes speciālās internātpamatskolas kolektīvam par uzņemšanu un dalīšanos savā pieredzē ar kolēģiem no visas republikas!

seminārs 

 Simbolu valodas Widgit izmantošanas iespējas mācību procesā un ārpusstundu nodarbībās

2016.gada 7.aprīlī Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas- attīstības centra skolotāja Ina Gaure sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru  īstenoja profesionālās kompetences pilnveides programmu „Simbolu valodas Widgit izmantošanas iespējas mācību procesā un ārpusstundu nodarbībās”.  Programmas ietvaros, semināra pirmajā daļā,  pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi tika iepazīstināti ar datorprogrammas „Widgit” pieejamību un izmantošanas iespējām: Widgit ir simbolu atbalstīts teksta redaktors, ar kuru lietotājs neatkarīgi no teksta sarežģītības var lasīt citu rakstītus vai ar simboliem veidotus tekstus. Jebkura vecuma lasītājiem vai rakstītājiem ir iespējams izmantot Widgit Simbolus, lai redzētu vai pārbaudītu nozīmi vārdiem, kurus viņi raksta un dotu viņiem iespēju strādāt ar jaunu, radošu un mācīties rosinošu vārdnīcu.               

      Wi pielāgojamība, dod  iespēju veidot dokumentus ar vienkārši pielāgojamu simbolu atbalstu, kā arī palīdz pievienot dokumentam attēlus un fotogrāfijas, lai ilustrētu dokumentu vai arī aizvietotu simbolus daudz specifiskākiem mērķiem. Simbolu izvēlne rāda vārdu nozīmi pat ja rakstāt tikai tekstu, kā arī programma ietver ilustrētu pareizrakstības pārbaudi.

  Otrajā daļā pedagogiem tika dota iespēja jauniegūtās teorētiskās zināšanas nostiprināt praksē – veidot dažādas darba lapas lasītprasmes attīstīšanai un logopēdiskajām nodarbībām.


CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning