Speciālā izglītības programma


 

 

2017.gada 18.maijā

Pārskata koncerts

- plkst. 16:00 Rīgas 40.vidusskolas zālē (Akas ielā 10)

- plkst. 17:00 Praktisko darbu izstāde un pašdarināto tērpu demonstrēšana Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas - attīstības centra zālē

- individuāla tikšanās ar skolotājiem

 

___________________________

 


Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

 

2016./2017. mācību gads

 

 

Rīgas pilsētas Centra un Ziemeļu rajona skolu sociālo pedagogu metodiskās apvienības sanāksme

2017.gada 19. janvārī mūsu skolā norisinājās  Rīgas pilsētas Centra un Ziemeļu rajonu skolu sociālo pedagogu metodiskās apvienības sanāksme.

 Sanāksmes laikā  Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas- attīstības centra direktore Laila Lapiņa un sociālais pedagogs Inese Siliņa sirsnīgi sveica dalībniekus un iepazīstināja ar skolas galvenās darbības virzieniem. I.Siliņa dalījās savā darba pieredzē, iepazīstināja klātesošos ar darba prioritātēm, palīdzības un atbalsta sistēmas organizēšanu un īstenošanu izglītības iestādē.

 Skolā viesojās Rīgas domes Labklājības departamenta Apmācību un informācijas sektora vadītāja Ieva Grietēna, kura klātesošos iepazīstināja ar nodaļas  jaunākiem piedāvājumiem izglītības iestādēm.

Sanāksmes noslēgumā metodiskās apvienības vadītāja Sigita Dēliņa vēlreiz aktualizēja svarīgākos jautājumus turpmākai un efektīvākai skolu sociālo pedagogu darba rezultātu sasniegšanai.

________________________________________________

Republikas speciālo skolu matemātikas skolotāju sanāksme  

 

Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas – attīstības centrā 2016. gada 27. oktobrī no tuviem un tāliem ceļiem uz semināru šajās telpās tiek sagaidīti skolotāji. Pulcēti skolas ēdamzālē pie klāta galda, ar ko tiek apliecināts: “Tu esi gaidīts”. To, ka gaisotne kopumā ir ne mazāk svarīga par pašu semināra norisi, ir ļoti labi zināma lieta pašiem organizatoriem. Par semināra norises kārtību vēstīs katram dalībniekam sagatavota programma ar lasījumiem un to autoriem, kā arī uzstāšanās laiku. Tas organizē. Ar uzskatiem, viedokļiem, pieredzi, zināšanām, kaut gan gaidas būs atšķirīgas, divējādas. Vai tās piepildīsies? To sajutīs katrs pats. Gan tas, kurš dalījās savā pieredzē, gan tas, kurš uzklausīja. 76 semināra dalībnieki kādas no atziņām nesīs tālāk, daudzas no tām pat varbūt ļoti dziļi iesakņosies. Par to liecina izraisītā interese par lektoru prezentācijām. Kurš gan negribētu zināt,  ko sola nākotne izglītības telpā?  Dr.paed Ilgas Prudņikovas (VISC pārstāve) prezentācija “Aktualitātes izglītības procesā. Izglītības saturs un kvalitāte” sniegs nopietnu ieskatu izglītībā centrētos pasākumos. 

    Par to, ka pedagogs “nodrošina iespējas attīstīties” pārliecinoši runā Asoc. prof. Ineta Helmane, matemātikas grāmatu autore, bez bažām pieminot ievērojamu izglītības stratēģu (Vigotskis, Students,1923, Dēķens,1919 ) uzskatu aktualitāti skolēnu sagatavošanai dzīvei tolaik un mūsdienās. Inetas Helmanes prezentācija “Mācīšanās darot – aktualitāte matemātikas mācību satura apguvē” būs vērtīgs ieguvums klātesošajiem praktiķiem. Ar semināra organizētāju atbalstu tā tiks izsūtīta visiem interesentiem. Pašmāju lektori būs pieticīgāki laikā, godu atdodot viesiem – lektoriem, bet atraktīvāki. Mg. paed. Vineta Cibiņa, Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas – attīstības centra direktores vietniece metodiskajā darbā, zina, kā atjaunot uzmanības resursus.  Tēma “Matemātisko priekšstatu veidošanās” tiek apgūta iesaistoties, darot. Bet ar  Zelta pildspalvu godalgotā skolotāja Antra Krauce  prezentēs kopdarbu ar Noru Razgailu:  darba burtnīcu “UZ SKOLU”, kurā iekļauti radoši uzdevumi “Priekam”. 

   “Tiksimies martā Gaujienā!” ar šiem vārdiem Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas-attīstības centra direktora vietniece Inga Balabka noslēdz semināra dienu. Ir pabeidzies viens nozīmīgs un jēgpilns pasākums. 

 

 _______________________________________________

,,Erasmus K1” seminārs skolā – 16. septembrī

       Pieredzes apmaiņas seminārā ,,Erasmus K1”, kas notika  Rīgas 1.  speciālās internātpamatskolas  - attīstības centra telpās  2016. gada 16. septembrī, skolas direktore Laila Lapiņa pastāstīja viesiem par skolas struktūru un izglītības programmām, vienlaicīgi dodot iespēju pabūt klasēs un pašu acīm vērot pielietotās metodes  skolēnu apmācībā. Katram vienam no 25 šī semināra dalībniekiem bija iespēja apmeklēt un piedalīties vienā mācību stundā. Sekoja dalīšanās vērojumu pieredzē. Profesionalitāte. Augsta darba kultūra. Organizētība. Radošums. Tādi bija šo daudzo vērotāju kopīgie atslēgas vārdi.

          Semināra dalībnieki dosies prom ar atziņu: “Jēgpilna apmācības sistēma”. Kaut arī līdzībā skatāma, bet šī lai paliek mūsu – Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas – attīstības centra dominante: „Skaties, kā teikuma priekšmets grupē vārdus ap sevi. Papildinātājs papildina, un izteicējs izteic. Apstākļi palīdz. Un, kad nav ne kas palīdz, ne papildina, teikuma priekšmets veido teikumu viens pats.

                                   Izturība.                      Uztvere.

                                   Saturība.                      Aptvere.

                                   Noturība.                    Satvars...”

( Imants Ziedonis)

 

      Ziemeļkipras skolotāju viesošanās – 1.septembrī

Šo mācību gadu uzsākam ar viesiem no Ziemeļkipras. Tie ir skolotāji. Direktores kabinetā ar viņiem tiekas atbildīgie izglītības jomā: Inga Balabka, Ainārs Beitiks. Viesu jautājumi ir daudz un dažādi par speciālo izglītību Latvijā. Aināram Beitikam  jāsniedz atbildes par visdažādākajām jomām skolas dzīvē. Kad pastāstīts, kā tiek vadīta skolas dzīve šeit, saklausāms kluss jautājums: ,,Vai jūs šeit nakšņojat? ...” (Jautājums šoreiz neattiecas uz šīs skolas audzēkņiem) ,,Skaista skola,” kāds no viesiem saka.

Poznaņas aprūpes, ārstniecības un rehabilitācijas iestāžu speciālistu vizīte 

 

2016.gada 23.augustā skolā viesojās speciālisti no Poznaņas Aprūpes, ārstniecības un rehabilitācijas iestādes, kuru aprūpē ir jaunieši ar īpašām vajadzībām. Poznaņas speciālistu viesošanās  mērķis bija iepazīties ar mūsu skolas Multisensoro  telpu. Speciālistiem tika sniegts metodisks atbalsts par to, kā iekārtot Multisensoro telpu, kādu aprīkojumu izvēlēties,kā plānot un vadīt nodarbības, kā arī veikt bērnu funkcionēšanas attīstības traucējumu novērtēšanu.
Poznaņas speciālisti devās projām ar pārliecību, ka izveidojot savā iestādē Multisensoro telpu, izdotos uzlabot terapijas ietekmi un aprūpes kvalitāti.

Speciālās izglītības skolotāja  Ilga Grīntāle

 

Konference ,,Mācies – kusties – domā’’

           2016.gada 16.jūnijā Rīgas 1.speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā notika konference “MĀCIES - KUSTIES – DOMĀ”. Konferencē piedalījās 76 dalībnieki (speciālie pedagogi, logopēdi, psihologi) no Rīgas un Latvijas vispārizglītojošajām un speciālajām izglītības iestādēm, no pirmsskolas izglītības iestādēm. Konferences mērķis bija aktualizēt kustību nozīmi bērnu un jauniešu attīstībā un mācību procesā.

 


CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning