Speciālā izglītības programma


 

 

Rīgas pilsētas atklātais informātikas konkurss

2018.gada 25.aprīlī

Nolikums     Pieteikums

________________________________________________________

Atklātais izteiksmīgās skatuves runas konkurss ,,Mana valoda’’ 

2018.gada 18.oktobrī

Nolikums     Pieteikums

 __________________________________

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

Pedagoga karjeras konsultanta pienākumus no 2017.gada 25.septembra izglītības iestādē veic Līga Svopule balstoties uz Eiropas Savienības fondu darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība'' specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs''. 

Karjeras izglītība


Karjeras izglītības mērķis ir veidot katrā izglītojamajā interesi par karjeru,  palīdzēt katram izglītojamam veidot izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību. Svarīgi ir palīdzēt skolēniem izmantot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas, stiprās puses, intereses, prasmes un fiziskās un garīgās veselības stāvokli, pieņemt lēmumus, noteikt mērķus.
Skolā ir izstrādāta karjeras izglītības programma un katru mācību gadu tiek sastādīts plāns, lai organizētu kvalitatīvus karjeras izglītības pasākumus. Skola dod iespēju iegūt zināšanas, apgūt sadzīves un darba prasmes akcentējot izglītošanas praktisko ievirzi.
Karjeras izglītības jautājumi tiek integrēti skolas audzināšanas stundās un mācību priekšmetu stundās, ārpusklases un ārpusskolas pasākumos, kā arī projektu nedēļās.
Trešo gadu pēc kārtas oktobrī skolā tiek organizēta un aktīvi norisinās Karjeras nedēļa, kuras laikā skolēniem ir iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, pašiem piedalīties radošās darbnīcās, vērot eksperimentālus priekšnesumus un  doties mācību ekskursijās. Esam aicinājuši pie sevis viesos skolas absolventus, kuri  ar lepnumu stāstīja par to, kā ir izveidojusies viņu karjera, cik svarīgi skolā ir apgūt pamata prasmes un iemaņas.
Lai palīdzētu izglītojamiem atrast sev piemērotu nodarbošanos pēc skolas absolvēšanas, esam aicinājuši karjeras konsultantus no Nodarbinātības valsts aģentūras veikt anketēšanu, pārrunas un diskusijas. Savukārt profesionāļi no nevalstiskām organizācijām un dienas centriem regulāri informē skolēnus un viņu vecākus par  saviem pakalpojumiem.
Skolas bibliotēkā un sociālā pedagoga kabinetā ir pieejama plaša un daudzveidīga informācija par karjeras izglītības jautājumiem-grāmatas, žurnāli, bukleti, metodiskie materiāli, spēles, CD diski, testi, anketas sevis izpētei. Ikvienam ir pieejami materiāli par vispārējās un profesionālās izglītības programmu izvēles iespējām, tajā skaitā arī e-formā.
Skolas sociālais pedagogs  sniedz atbalstu skolēniem un viņu vecākiem saistībā ar karjeras jautājumiem. Kopīgi ar skolas psihologu, speciālo pedagogu, ergoterapeitu un citiem kompetentiem  speciālistiem rūpīgi tiek izvērtētas skolēna  individuālās spējas, intereses, viņa fizisko un garīgo spēju saistība ar izvēlēto profesiju. Katram tiek  piemeklēta un atrasta tieši viņam atbilstoša nodarbošanās.

Informāciju sagatavoja sociālais pedagogs Inese Siliņa

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning