Speciālā izglītības programma


 

Rīgas pilsētas atklātais informātikas konkurss

Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā- attīstības centrā

2017. gada 23. martā plkst. 10:30

Nolikums

Matemātikas seminārs Gaujienas internātpamatskolā sadarbībā ar VISC


“Mācību procesa organizēšana un alternatīvās darba metodes izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem”
(6 st.)

14.martā plkst.10.00
Gaujienas internātpamatskolā

Darba kārtība

Elektroniskā reģistrācija līdz 12. martam (neaktīvs)


__________________________________________________

Atklātās peldēšanas sacensības

2017. gada 16. februārī plkst. 11:00

N.Draudziņas vidusskolas peldbaseinā

Peldējumu rezultāti

___________________________________________________

no 23.-27.janvārim ,,Erasmus +'' projekta

,,OUR STORY - TRUE STORY''

  dalībnieku uzņemšana

******************************************

23.februārī no plkst.16.00-18.00

VECĀKU PĒCPUSDIENA 

********************************************

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

Rīgas 1.speciālā internātpamatskola – attīstības centrs

ir Rīgas pilsētas speciālās izglītības iestāde, kura piedāvā pamatizglītību bērniem ar dažādiem garīgās attīstības traucējumiem un arodizglītību jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

2015.gada 1.septembrī skola ieguva attīstības centra statusu.

Galvenie uzdevumi:

• Sniegt konsultācijas un ieteikumus pedagogiem un vecākiem/aizbildņiem.
• Izvērtēt izglītojamo individuālās spējas un vajadzības, palīdzēt pedagogiem sastādīt atbilstošu individuālās izglītības plānu, piedāvāt atbilstošas mācību metodes;
• Piedāvāt pedagogiem un vecākiem/aizbildņiem atbilstošas mācību un korekcijas darba metodes, ievērojot katra izglītojamā individuālās vajadzības;
• Organizēt lekcijas un praktiskus pieredzes apmaiņas seminārus par speciālo izglītību un praktiskām darba metodēm.
• Vadīt meistarklases speciālās izglītības skolotājiem, kuri strādā vispārizglītojošās izglītības iestādēs.
• Izstrādāt metodiskos materiālus izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Konsultācijas tiek sniegtas visu mācību gadu, iepriekš piesakoties: Konsultāciju laiki

Plānotie konsultatīvie metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumi un semināri
izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanai vispārizglītojošās izglītības iestādēs
2016./2017. mācību gadā

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning