Speciālā izglītības programma


 

 

Dar man, tēvis, pastaliņas,

Pērc man staltu cepurīt,

Šuj man svārkus, māmuliņa,

Skolā ieti man gribās!

                                  L.t.dz.

Skolēni, skolotāji, skolas darbinieki un vecāki!

 

Veiksmīgu 2018./2019.mācību gadu! 

  Pacietību un prieku, atbalstot un iedvesmojot, atklājot un attīstot mūsu skolēnus ik dienu!

_________________________________

Atklātais izteiksmīgās skatuves runas konkurss ,,Mana valoda’’ 

2018.gada 18.oktobrī

Nolikums     Pieteikums

 __________________________________

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

Rīgas 1.speciālā internātpamatskola – attīstības centrs

ir Rīgas pilsētas speciālās izglītības iestāde, kura piedāvā pamatizglītību bērniem ar dažādiem garīgās attīstības traucējumiem un arodizglītību jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

2015.gada 1.septembrī skola ieguva attīstības centra statusu.

Galvenie uzdevumi:

• Sniegt konsultācijas un ieteikumus pedagogiem un vecākiem/aizbildņiem.
• Izvērtēt izglītojamo individuālās spējas un vajadzības, palīdzēt pedagogiem sastādīt atbilstošu individuālās izglītības plānu, piedāvāt atbilstošas mācību metodes;
• Piedāvāt pedagogiem un vecākiem/aizbildņiem atbilstošas mācību un korekcijas darba metodes, ievērojot katra izglītojamā individuālās vajadzības;
• Organizēt lekcijas un praktiskus pieredzes apmaiņas seminārus par speciālo izglītību un praktiskām darba metodēm.
• Vadīt meistarklases speciālās izglītības skolotājiem, kuri strādā vispārizglītojošās izglītības iestādēs.
• Izstrādāt metodiskos materiālus izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

 

 

Plānotie konsultatīvie metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumi un semināri izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanai vispārizglītojošās izglītības iestādēs
2016./2017. mācību gadā

Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centra
analīze par speciālās izglītības attīstības
centra veiktajām darbībām 2016.gadā.

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning