Speciālā izglītības programma


 

 

2017.gada 18.maijā

Pārskata koncerts

- plkst. 16:00 Rīgas 40.vidusskolas zālē (Akas ielā 10)

- plkst. 17:00 Praktisko darbu izstāde un pašdarināto tērpu demonstrēšana Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas - attīstības centra zālē

- individuāla tikšanās ar skolotājiem

 

___________________________

 


Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

Rīgas 1.speciālā internātpamatskola – attīstības centrs

ir Rīgas pilsētas speciālās izglītības iestāde, kura piedāvā pamatizglītību bērniem ar dažādiem garīgās attīstības traucējumiem un arodizglītību jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

2015.gada 1.septembrī skola ieguva attīstības centra statusu.

Galvenie uzdevumi:

• Sniegt konsultācijas un ieteikumus pedagogiem un vecākiem/aizbildņiem.
• Izvērtēt izglītojamo individuālās spējas un vajadzības, palīdzēt pedagogiem sastādīt atbilstošu individuālās izglītības plānu, piedāvāt atbilstošas mācību metodes;
• Piedāvāt pedagogiem un vecākiem/aizbildņiem atbilstošas mācību un korekcijas darba metodes, ievērojot katra izglītojamā individuālās vajadzības;
• Organizēt lekcijas un praktiskus pieredzes apmaiņas seminārus par speciālo izglītību un praktiskām darba metodēm.
• Vadīt meistarklases speciālās izglītības skolotājiem, kuri strādā vispārizglītojošās izglītības iestādēs.
• Izstrādāt metodiskos materiālus izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Konsultācijas tiek sniegtas visu mācību gadu, iepriekš piesakoties: Konsultāciju laiki

Plānotie konsultatīvie metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumi un semināri
izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanai vispārizglītojošās izglītības iestādēs
2016./2017. mācību gadā

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning