Speciālā izglītības programma


 

 

Aicinām jaunos skolas skolēnus un viņu vecākus uz 

,,Tikšanās dienu''

23.augustā plkst.10:00 

_________________________________

Atklātais izteiksmīgās skatuves runas konkurss ,,Mana valoda’’ 

2018.gada 18.oktobrī

Nolikums     Pieteikums

 __________________________________

Jaunas pasakas un uzdevumi latviešu valodā iPad planšetdatoriem.


Jauniešu fotoprojekts

Mācos ar iPad


Skolotāji aktīvi apgūst skolā ieviestās jaunās interaktīvās tehnoloģijas.


Labdarības kampaņa "Palīdzi palīdzēt"

Mēs atbalstām portāla www.pasakas.net rīkoto kampaņu "Palīdzi Palīdzēt!"

Uzņemšanas / atskaitīšanas kārtība

   Skolēni tiek uzņemti skolā visa mācību gada laikā  no 1. līdz 9. klasei un arodklasēs, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.591. (2015.gada 13. oktobrī) Lai iestātos skolā, nepieciešams valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, kurā norādīta konkrēta speciālās izglītības programma.

   Piesakot izglītojamo skolā nepieciešami šādi dokumenti:     

- skolas direktoram  adresēts iesniegums,

- pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums,

- dzimšanas apliecība vai pases kopija (uzrādot oriģinālu), 

- bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u),

- apliecība par pamatizglītību (stājoties arodklasē),

- izglītojamā fotogrāfija (3 x 4 cm).

 

 

   Skolēnus  atskaita no skolas   Ministru kabineta noteiktajā kārtībā,  pamatojoties uz pašvaldības vai valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, vai pēc vecāku iesnieguma.

CARE Erasmus Plus Special Olympics Mūžizglītības programma Nordplus Special Olympics eTwinning